VNG Magazine nummer 5, 22 maart 2019

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Uit de commissies

Parlementair stelsel

In de commissie Bestuur en Veiligheid is gesproken over het eindverslag van de staatscommissie parlementair stelsel (o.l.v. Johan Remkes). De commissie staat positief tegenover initiatieven om de (lokale, participatieve) democratie te versterken en de vorming van een team dat een verdere kwaliteitsimpuls aan de lokale democratie kan geven. De commissie is ook positief over de oproep van minister Kajsa Ollongren (BZK) in haar recente Thorbeckelezing tot meer maatwerkdemocratie.

Veiligheid

Peter Noordanus, voorzitter van het Strategisch Beraad Ondermijning, gaf in de commissie Bestuur en Veiligheid een presentatie over de aanpak van ondermijning en de bestuurlijke borging van dit onderwerp. De commissie besprak ook het onderwerp cyberveiligheid. Ze wil hierover meer bewustwording stimuleren.

Lokale democratie

De commissie Raadsleden en Griffiers kreeg een presentatie over het programma Democratie in Actie. Dit bevat een aantal ontwikkel- en maatwerktrajecten waar gemeenten mee aan de slag kunnen om de lokale democratie te versterken. Een daarvan is de Quick Scan Lokale Democratie, die helpt in kaart te brengen hoe het staat met de lokale democratie in een bepaalde gemeente. Raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners beantwoorden online vragen, bijvoorbeeld over participatie en bewonersinitiatieven. Daarna kan, op basis van het rapport met uitkomsten en verbetertips het lokale samenspel beter, leuker en democratischer worden gemaakt. De quickscan wordt nu samen met vijf pilotgemeenten ontwikkeld. Vanaf mei 2019 kunnen alle gemeenten de Quick Scan Lokale Democratie uitvoeren.

Toezicht en handhaving

De commissies Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) en Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) hebben gesproken over het Whitepaper toezicht en handhaving van VNG KCHN. In dit visiedocument geven de auteurs gemeenten handelingsperspectief om integraal toezicht en handhaving in het gemeentelijke domein verder vorm te geven. De commissies onderschrijven de noodzaak voor bestuurlijk draagvlak voor het thema en het belang om ketenpartners te betrekken.

Deltacommissaris

De nieuwe Deltacommissaris, Peter Glas, gaf een inleiding bij de commissie Ruimte, Wonen en Milieu (RWM). Glas is adviseur van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Tien jaar geleden heeft de commissie-Veerman zich gebogen over de vraag of Nederland, gezien bedreigingen vanuit zee en rivieren, toekomstbestendig is ingericht. Sinds 2011 is in de Waterwet vastgelegd dat er jaarlijks drie plannen voor deze opgaven worden gemaakt: waterveiligheid, zoet water en ruimtelijke adaptatie.
Gemeenten zijn vooral betrokken bij ruimtelijke adaptatie. De eerste stap voor gemeenten is om dit jaar een stresstest uit te voeren om de risico‘s in beeld te brengen. Op basis daarvan wordt een risicodialoog gevoerd, resulterend in 2020 in een strategie en een uitvoeringsagenda.

21 vacatures voor het bestuur en de commissies

De VNG stelt nieuwe vacatures open. Het gaat om de vacature van voorzitter, twaalf vacatures in de commissie Europa en Internationaal en acht vacatures in bestuur en andere commissies. We nodigen burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden van harte uit zich kandidaat te stellen voor één of meer vacatures.

Reageren

U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk vrijdag 29 maart 2019 vóór 12.00 uur. Op de website governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven naar welke vacatures uw belangstelling uitgaat.

Benoemingen waarnemers

Tegelijkertijd heeft het VNG-bestuur op 13 maart twintig waarnemende leden in bestuur en commissies en een lid van de commissie Europa & Internationaal benoemd. Het gaat om een extra vacatureronde na de raadsverkiezingen in november 2018. Op 1 mei a.s. wordt de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. Tijdens de ALV van 5 juni a.s. spreken de leden zich uit over de kandidaten en eventuele tegenkandidaten.

Meer over de commissies en het vergaderschema vng.nl/vereniging.