Nummer 8, 18 mei 2018

Tekst: VNG

Het bestuur van de VNG en de commissies Gezondheid en Welzijn en Milieu, Energie en Mobiliteit kwamen vorige maand bijeen. In dit verslag leest u op hoofdlijnen waarover zij spraken. Meer informatie over de commissies en de vergaderingen kunt u vinden op www.vng.nl/vereniging.

Bestuur

Het bestuur besprak de kadernota, het contributievoorstel voor 2019 en het voorstel voor een gewijzigde contributiesystematiek vanaf 2020. Deze moeten in samenhang worden gezien met het weerstandsvermogen én de omvang van het GGU-fonds. De voorstellen worden voorgelegd aan de ALV op 27 juni.

Het bestuur besprak de wijze waarop besluitvorming plaatsvindt via regulier bestuurlijk overleg en de relatie met het Interbestuurlijk Programma (IBP). Gemeenten hebben deze week een ledenbrief ontvangen met uitleg over het IBP en het financiële verhaal.

De cijfers over de BUIG in 2017 zijn bekend. Hieruit blijkt een tekort van in totaal 277 miljoen euro. De ROB, die om advies is gevraagd, kent de discussie en de knelpunten waar gemeenten tegenaan lopen. Van belang is dat de SER werkt aan een onderzoek over (vooral) de integratie van statushouders. De afspraak is dat het ROB-advies gereed is voor de ALV van 27 juni. In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen is afgesproken begin juni een overleg met SZW te houden over de uitkomsten.

Het kabinet is in overleg met de initiatiefnemers van de Wet open overheid (Woo). Nog voor de zomer wordt een novelle naar de Eerste Kamer gezonden. Daarmee is een initiatiefvoorstel van de VNG niet meer haalbaar. In plaats daarvan gaan de decentrale overheden (VNG, IPO en UvW) in overleg met BZK.

Gezondheid en Welzijn

De commissie sprak over de overgang van de Integratie-uitkering Sociaal Domein naar de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds. Vanwege het krappe tijdschema is op 2 mei een aparte bijeenkomst hierover geweest. Tijdens het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen met het kabinet op 23 mei zal het definitief besproken worden. De commissie gaat akkoord met deze procedure.

Voor de stroppenpot van tweemaal 100 miljoen euro moeten criteria en een bestuurlijke procedure (governance) worden vastgesteld. De commissie is het eens met de voorgestelde criteria, maar is wel kritisch over het voorgestelde verbeterplan dat elke gemeente moet indienen. Dit levert volgens de commissie weinig meerwaarde maar wel veel rompslomp op.

De commissie laat zich zeer kritisch uit over de besprekingen met het ministerie van VWS over het abonnementsmodel Wmo. We hebben ons als gemeenten, hoewel we het een principieel verkeerd besluit vinden, constructief naar de minister opgesteld, maar in de onderhandeling blijkt er bij het kabinet geen ruimte te zijn voor de suggesties van de gemeenten. De commissie vindt dat we in het komende overleg aan de minister duidelijk moeten maken dat de VNG niet akkoord is met de voorliggende plannen.

Verder stemde de commissie in met een aantal voorstellen: over de ‘ketenveldnorm beveiligde zorg’, het programmavoorstel voor de aanpak van huiselijk geweld en een set afspraken om de hulpmiddelenverstrekking te verbeteren.

Milieu, Energie en Mobiliteit

Ingrid Post, plaatsvervangend directeur NOVI bij BZK, gaf een presentatie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De commissie uitte haar zorgen over het top-downproces voor de totstandkoming van de NOVI, de beperkte betrokkenheid van de VNG-bestuursleden en over de relatie tussen de NOVI en de omgevingsvisies van de provincies en de gemeenten. De NOVI is namelijk nog tot eind 2018 in ontwikkeling, terwijl de gemeentelijke omgevingsvisies al worden vastgesteld. Het Rijk organiseert in juni en het najaar van 2018 gebiedsdialogen voor bestuurders van gemeenten, provincies en maatschappelijke partijen. In deze sessies staat de vraag centraal of de NOVI uitvoerbaar is en krijgen bestuurders de kans om punten in te brengen. Op 5 juni wordt in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd waarin de hoofdlijnennotitie van het Rijk besproken wordt.

De commissie besprak de brief van het Platform Houtrook en Gezondheid over de overlast van houtrook. De VNG ondersteunt de acties en maatregelen van het platform. Wel zijn we scherp op de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en de uitvoeringskosten. De VNG wil op grond van deze criteria een stookverbod ontraden en blijft bij het ministerie van IenW pleiten voor maatregelen op Europees niveau. Ook moeten een landelijke norm voor houtoverlast en een handhaafbare beoordelingsmethode worden ontwikkeld.

Meer over de commissies en het vergaderschema: www.vng.nl/vereniging