VNG Magazine nummer 5, 17 maart 2023

Tekst: VNG

Ledenraadpleging Cao Gemeenten

Tot 31 maart, 12.00 uur, kunnen gemeenten reageren op het principeakkoord voor de Cao Gemeenten. De VNG sloot samen met de WSGO (Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) een akkoord met de vakbonden over de nieuwe Cao Gemeenten en de Cao SGO voor 2023. In de ledenraadpleging kunnen gemeenten voor of tegen het akkoord stemmen. Het VNG-bestuur besluit uiterlijk 6 april of de VNG het akkoord bekrachtigt. In onze ledenbrief geven we een korte toelichting op het akkoord.
De WSGO houdt een eigen ledenraadpleging. De VNG en WSGO stemmen de uitslagen van de ledenraadpleging onderling af.


Toelichting op de Verenigingsstrategie

Hoe komen we als overheid in de topvorm die nodig is om de transities te sturen? Welke rol past gemeenten? De Verenigingsstrategie 2030 van de VNG analyseert wat hiervoor nodig is. De strategie omvat verschillende voorstellen om gemeenten individueel en collectief te versterken, meer samen op te trekken en van elkaar te leren, de onderlinge banden te versterken en een scherpere focus te kiezen.
De filosofie van de omkering staat centraal in de strategie. Deze filosofie gaat uit van de eigen kracht van het decentraal bestuur en is gericht op alles wat gemeenten kunnen beïnvloeden: de kwaliteit van de eigen uitvoering, de verbinding met inwoners en bedrijven en het collectief leren en ontwikkelen.

Nieuw model
Daarbij past een nieuw model van interbestuurlijke samenwerking: ‘omgekeerd medebewind’. In dit nieuwe model ontwikkelen gemeenten zich verder als sterke bestuurslaag door een stap naar voren te doen, maatschappelijke opgaven te agenderen, oplossingen aan te dragen en aan het rijk de randvoorwaarden te stellen voor de uitvoering.
De algemene directie van de VNG heeft een ronde door het land gemaakt langs alle provinciale VNG-afdelingen en gemeentelijke netwerken om input te verzamelen. De Verenigingsstrategie wordt de komende tijd aangescherpt. Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 14 juni legt de VNG de strategie aan de leden voor. Voor meer informatie: vng.nl/verenigingsstrategie.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging