In 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking, bedoeld om inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee te laten doen in de maatschappij. Gemeenten bereiden zich voor op hun nieuwe regierol. Divosa, DUO, het ministerie van SZW en de VNG organiseerden online sessies. Op deze pagina kunt u de sessies terugkijken.

13 november 2020: Warme overdracht van COA naar gemeenten

In de nieuwe Wet inburgering is de samenwerking tussen COA en gemeenten cruciaal. Wanneer een statushouder gekoppeld is aan een gemeente, draagt COA het proces over aan de betreffende gemeente. Deze sessie gaat over de manier waarop de overdracht tussen COA en de gemeenten ingericht wordt en welke rollen zij daarin hebben. Vragen die hierbij aan bod komen zijn: hoe ontvangt een gemeente de juiste informatie en gegevens? Hoe gaat voorinburgering samen met de overstap naar de nieuwe gemeente? Hoe wordt de overdracht geregeld en wanneer wordt de gemeente betrokken in het proces?

12 november: Toezicht op het inburgeringsproces

Wanneer gemeenten de regie krijgen over de inburgering, betekent dat onder meer dat zij moeten toezien op de voortgang van het inburgeringstraject. Hierbij kan het noodzakelijk zijn om als gemeente handhavend op te treden. Zo kunnen zij een boete opleggen als blijkt dat een inburgeraar onvoldoende meewerkt. In deze online sessie krijgen gemeenten handvatten aangereikt om het toezicht vorm te geven.

12 november: Toezicht op het inburgeringsaanbod

Hoe kun je als gemeente sturen op een kwalitatief goed inburgeringsaanbod en hoe kun je fraude van aanbieders voorkomen binnen de nieuwe Wet inburgering? Deze vragen staan centraal in deze online sessie. De verschillende sleutelmomenten waarop gemeenten hier invloed op kunnen uitoefenen komen aan bod.

30 oktober: Informatievoorziening en gegevensuitwisseling

Het kunnen verwerken en delen van gegevens is een belangrijke randvoorwaarde om de implementatie van de nieuwe Wet inburgering goed te laten verlopen. Tijdens deze online sessie werden verschillende vragen en voorbeelden behandeld op het gebied van informatievoorziening en gegevensuitwisseling.

 

 

29 oktober: regie op inburgering: het gemeentebestuur aan zet

Tijdens deze sessie gingen we in gesprek met gemeentebestuurders over de regierol die zij krijgen bij het inwerkingtreden van de nieuwe Wet inburgering, en de kansen en uitdagingen die deze biedt. De regierol is belicht vanuit verschillende invalshoeken, variërend van de wetenschappelijke invalshoek tot het perspectief van de inburgeraar.

9 oktober: Van beleid naar inkoop in de nieuwe Wet inburgering

Gemeenten zijn onder de nieuwe Wet inburgering verantwoordelijk voor het beleid en het inkoopproces voor het inburgeringsaanbod. In een online sessie informeerde het ministerie van SZW gemeenten over de stappen in dit proces, de gunnings- en selectiecriteria, het Blik op Werk-keurmerk en het tijdpad.

8 oktober: Financiële uitwerking van de nieuwe Wet inburgering

Hoe zit het met de verdeling van de incidentele en structurele middelen in de nieuwe Wet inburgering? In een online sessie voor gemeenten lichtte het ministerie van SZW de financiële uitwerking van de nieuwe wet toe.