De beoogde datum van inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering is 1 januari 2022. Vanaf dat moment krijgen de gemeenten de regie op de inburgering. De bedoeling van de wet is dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in Nederland, het liefst via betaald werk. Om gemeenten te ondersteunen bij de vormgeving van hun nieuwe regierol werken de VNG, Divosa het ministerie van SZW en andere ketenpartners samen vanuit een ondersteuningsprogramma. Het kan zijn dat een gemeente of een regio van gemeenten met een vraagstuk in aanloop naar de nieuwe wet zit dat niet opgelost kan worden met de generieke ondersteuning. Om hen hiermee op weg te helpen kan de gemeente of regio een maatwerkbudget aanvragen. Hiermee kan tijdelijke expertise worden ingezet. 

Hoe ziet de maatwerkondersteuning eruit?

Een budget voor maatwerkondersteuning kan worden aangevraagd door een gemeente of een regio van gemeenten. Met dit budget kan een expert worden ingezet. De expert gaat samen met de gemeente/regio aan de slag met een specifiek vraagstuk binnen de veranderopgave inburgering en kijkt samen met de gemeente naar mogelijke oplossingen of vervolgstappen. De ondersteuning is kortdurend van aard, en dient niet als vervanging van personele capaciteit bij de gemeente.

De volgende criteria gelden voor de maatwerkondersteuning:

 • De ondersteuning richt zich op gemeenten/regio’s met vragen op het gebied van de implementatie van de nieuwe Wet inburgering.
 • De maatwerkondersteuning is een aanvulling op de al bestaande of generieke ondersteuning.
 • De maatwerkondersteuning richt zich op een specifiek vraagstuk binnen een gemeente of regio en is kortdurend van aard, als tijdelijke aanvulling op de inzet vanuit de gemeente zelf.
 • De aanvraag wordt gedaan door een regio van gemeenten of een individuele gemeente.
 • De ervaringen en kennis die door de aanvragers zijn opgedaan worden (indien verzocht) landelijk gedeeld.
 • De gemeente/ regio heeft nog niet eerder een aanvraag tot maatwerkondersteuning gedaan t.b.v. de implementatie van de nieuwe Wet.

Voorbeelden van vraagstukken waarbij maatwerkondersteuning een oplossing kan bieden:

 1. Binnen onze regio krijgen we de inkoop van één van de leerroutes niet rond. Welke juridische mogelijkheden zijn er om dit geregeld te krijgen?
 2. We hebben te maken met een kleine groep inburgeraars in onze gemeente. Hoe kunnen we onze inburgeringscijfers analyseren en dit als basis gebruiken voor de implementatie van de nieuwe wet?
 3. In de uitvoering komt regionale samenwerking nog niet van de grond. Zijn er mogelijkheden om dit te stimuleren? 
 4. Het lukt ons lokaal niet om de vertaalslag te maken van de handreiking financieel ontzorgen naar de praktijk. Hoe pakken we dit aan?

De maatwerkondersteuning in voorbeeld 1 kan bijvoorbeeld inhouden dat een juridisch specialist meer informatie geeft over de juridische mogelijkheden en in een aantal overleggen meedenkt over de toepassing in de specifieke regio. In voorbeeld 3 kan maatwerk bestaan uit het delen van goede voorbeelden en het initiëren van een aantal regionale bijeenkomsten. Gemeenten kunnen in het intakeformulier aangeven welke ondersteuning zij nodig denken te hebben voor het vraagstuk.

Hoe dient u de aanvraag tot ondersteuning in? 

De aanvraag is in te dienen via het webformulier. U ontvangt een bevestiging wanneer deze is ingediend. Vervolgens neemt de VNG contact met u op.

Ondersteuning vanuit het ondersteuningsprogramma

Om gemeenten te ondersteunen bij de vormgeving van hun nieuwe regierol werken de VNG, Divosa het ministerie van SZW en andere ketenpartners samen vanuit een ondersteuningsprogramma. De VNG richt zich binnen dit programma onder andere op de goede samenwerking met andere organisaties in de inburgeringsketen zoals het COA, DUO en de IND. Daarnaast zorgt de VNG voor informatieoverdracht en het uitwisselen van kennis tussen de gemeenten; zo is de VNG een vraagbaak voor wethouders, raadsleden en medewerkers van gemeenten. Ook levert de VNG ter praktische ondersteuning verschillende producten, zoals brochures en handreikingen, en organiseert webinars en andere activiteiten. Meer informatie hierover is te vinden op vng.nl/inburgering. Bekijk ook divosa.nl/voi

1. Wat is de aanleiding voor het aanbieden van maatwerkondersteuning?

De VNG, Divosa en SZW merken dat er vraagstukken bestaan die sterk afhankelijk zijn van een lokale of regionale context. Generieke ondersteuning sluit dan niet altijd even goed aan. Met het maatwerkbudget kan een expert meekijken in deze lokale of regionale context en meedenken over de stappen die gezet kunnen worden. De ervaringen vanuit deze lokale of regionale ondersteuning kunnen ook gebruikt worden om de generieke ondersteuning vorm te geven.

2. Gaat de maatwerkondersteuning ten koste van de generieke ondersteuning vanuit het ondersteuningsprogramma?

Nee, de maatwerkondersteuning is een aanvulling op de ondersteuning die al geboden wordt en gepland staat. De ervaringen vanuit de maatwerkondersteuning worden ingezet om de generieke ondersteuning nog beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van gemeenten. Verder wordt maatwerk alleen ingezet voor die gemeenten voor wie generieke ondersteuning geen uitkomst biedt. We blijven de vraag naar maatwerk monitoren.

3. Waar denken jullie aan bij ‘kortdurende’ ondersteuning?

Het gaat om extra ondersteuning op een specifiek vraagstuk, dat niet opgelost kan worden met de bestaande capaciteit. Het is dus geen vervanging van capaciteit. De duur van de ondersteuning is afhankelijk van de vraag. Een richtlijn voor de inzet voor een individuele gemeente is ongeveer 20 uur. Hiermee kan een expert bijvoorbeeld voorbereidingen treffen/inlezen, meedenken in een overleg en een advies geven over mogelijke vervolgstappen. In het intakeformulier dient duidelijk aangegeven te worden wat de gemeente denkt nodig te hebben om een stap verder te komen. Bij twijfel over de aanvraag kan contact opgenomen worden met het VNG projectteam. Na het indienen van de aanvraag neemt de VNG zelf ook contact op met de betreffende gemeente.

4. Kan de aanvraag door meerdere gemeenten worden gedaan?

Ja. De aanvraag kan door een individuele gemeente én een regio van gemeenten worden gedaan. Een gemeente kan één keer een aanvraag doen (individueel of in regio-verband).

5. Wat is de rol van de regiocoördinatoren bij de maatwerkondersteuning?

De regiocoördinatoren hebben zicht op de vraagstukken rond de implementatie van de nieuwe Wet inburgering in hun regio. Zij kunnen met gemeenten in de betreffende regio meedenken of maatwerkondersteuning hierbij zou kunnen helpen en bijvoorbeeld welke vorm van ondersteuning nodig zou kunnen zijn. Uiteindelijk kan een gemeente zelf de aanvraag doen. Wanneer maatwerkondersteuning wordt ingezet wordt de betrokken regiocoördinator op de hoogte gebracht.

6. Hoe wordt een adviseur gekoppeld aan een gemeente?

Wanneer de aanvraag is ingediend, neemt het VNG projectteam contact op met de betreffende gemeente. De VNG heeft een overzicht van beschikbare expertise op verschillende thema’s en kan meedenken met een gemeente. Dit kunnen experts zijn binnen de VNG (denk bijvoorbeeld aan onze adviseurs van VNG Naleving) maar ook buiten de VNG (denk aan bureaus of experts die al andere opdrachten hebben gedaan bij gemeenten). De gemeente bepaalt uiteindelijk zelf welke expert zij willen inzetten en sluit hiermee een contract af. 

7. Hoe verloopt het proces na het afsluiten van het contract met een expert?

De gemeente of de regio gaat samen met de expert aan de slag met het vraagstuk. In principe wordt de duur van de ondersteuning vastgelegd bij de aanvraag. Tijdens de inzet van de ondersteuning wordt contact gehouden met de betreffende gemeente of regio om de voortgang te bespreken. Hierbij wordt gekeken of de maatwerkondersteuning inderdaad een passende oplossing biedt of dat er iets anders nodig is. Verder wordt bekeken of de ondersteuning nog nieuwe ervaringen of inzichten hebben opgeleverd die landelijk gedeeld kunnen worden.

Meer informatie

 • Wilt u eens met ons in gesprek over uw mogelijkheden, wenst u meer informatie over de implementatie van de nieuwe Wet inburgering of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via inburgering@vng.nl of 070-3738393.
 • Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de implementatie van de nieuwe Wet inburgering via vng.nl/inburgering

Bekijk ook:divosa.nl/voi