VNG Magazine nummer 11, 1 juli 2022

Tekst: Marten Muskee | Beeld: Shutterstock

De gemeenten hebben tijdens de ALV ingestemd met de afspraken die de VNG heeft gemaakt over de uitvoering van het Klimaatakkoord met het rijk, IPO en Unie van Waterschappen.
 

Klimaatakkoord

Voor de VNG blijven de drie randvoorwaarden overeind om invulling te kunnen geven aan het Klimaatakkoord.
Gemeenten moeten de lasten vergoed krijgen, moeten beschikken over de juiste bevoegdheden en de energietransitie is haalbaar en betaalbaar voor de samenleving. Een aanvullende randvoorwaarde is dat overheden ‘schouder aan schouder’ gezamenlijk werken aan de klimaatopgave.
De overeengekomen tekst van de bestuurlijke afspraken bestendigt het Klimaatakkoord. Gemeenten onderschrijven nogmaals de doelstelling van 49 procent CO2-reductie in 2030, maar verbinden zich niet aan de verhoogde kabinetsambities. Die zijn namelijk niet in samenspraak met gemeenten overeengekomen en de doelstelling van 49 procent is al zeer ambitieus.
Aan de drie randvoorwaarden wordt op dit moment voldaan. Het rijk komt nagenoeg volledig tegemoet aan het ROB-advies over de financiering van het Klimaatakkoord. Tot en met 2030 stelt het rijk ruim 5,6 miljard euro beschikbaar voor de uitvoering door van decentrale overheden. Mocht het nodig zijn, dan stelt het rijk aanvullende middelen beschikbaar.

Warmtetransitie
Het rijk spant zich in om de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) in 2024 in werking te laten treden. Het kabinet wil publieke marktordening opnemen in de Wcw. Dit geeft gemeenten de regierol die zij verlangen. Met de Wgiw krijgen gemeenten de aanwijsbevoegdheid om aardgaslevering door netbeheerders te beëindigen.
Tijdens de ledenvergadering werden ook enkele klimaat- en energiemoties aangenomen. Zo kan Zwijndrecht zich niet vinden in de tenderregeling van het rijk om subsidiemogelijkheden voor de energietransitie voor gemeenten beschikbaar te stellen. In de aangenomen motie roept Zwijndrecht het VNG-bestuur op zich hard te maken voor een realistischer balans tussen kansspel, winkans en het capaciteitsbeslag voor gemeenten.

Aansluitproblemen
Veldhoven riep het VNG-bestuur op om de Tweede Kamer en kabinet te wijzen op het feit dat in steeds meer delen van het land ook problemen zijn met nieuwe aansluitingen voor afname van elektriciteit.
Terneuzen vroeg aandacht voor het personeelstekort rond de aanpak van de grote maatschappelijke opgaven en riep de VNG op zich in te spannen om gemeenten in staat te stellen voldoende capaciteit in te kunnen zetten voor de bemensing van deze projecten. De VNG beseft als geen ander de urgentie van dit brede maatschappelijk probleem en werkt aan alle kanten aan dit dossier. In de komende cao-besprekingen neemt de VNG het thema krapte op de arbeidsmarkt ook mee.