Jeugd

Alle kinderen in Nederland moeten kansrijk kunnen opgroeien. Op dit moment is het stelsel voor opvang en onderwijs aan jongeren te ingewikkeld. We zetten daarom in op integrale en inclusieve opvang en onderwijs waarin het kind centraal staat in plaats van het systeem.

VNG-standpunt

De VNG pleit voor één landelijk beleidskader om het beleid voor kinderen en jongeren verder te kunnen ontwikkelen. Met een heldere visie, eenduidige en samenhangende wet- en regelgeving, één financieringsstroom, één financieringssystematiek, ontwikkelrecht voor peuters, uniforme kwaliteitseisen en één duidelijke opdracht aan gemeenten. In het bijzonder investeren in de kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 12 jaar, zodat zij een goede basis krijgen om mee te doen in de maatschappij van de 21e eeuw.

Compensatieregeling voor gemeenten 18+ en pleegzorg

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en krijgen hiervoor een jeugdhulpbudget. Een deel van dit budget bestaat uit geld voor kinderen met een voogdijmaatregel en voor meerderjarigen.  Bij de verdeling van het budget voor voogdij en 18+ bleek bij een aantal gemeenten een verschil tussen het toegekende budget en de daadwerkelijke kosten die de gemeenten hebben gemaakt. De compensatieregeling geldt voor de jaren 2017, 2018 en 2019. Hij wordt bekostigd uit het macrobudget Jeugd.