Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering en organisatie van jeugdhulp, Veilig Thuis en de uitvoering van maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Rol van gemeenten

De gemeentelijke jeugdhulp werkt onder andere samen met de justitieketen. Daarbij hebben gemeenten de taak om ‘procesregie’ te voeren op de jeugdbeschermingsketen en de jeugd- en adolescenten strafrechtketen door bijvoorbeeld heldere afspraken te maken met volwassenreclassering en Raad voor de Kinderbescherming. 

Gecertificeerde Instellingen (GI's)

Gecertificeerde instellingen worden van overheidswege gecertificeerd om maatregelen in het kader van de jeugdreclassering en jeugdbescherming te mogen uitvoeren. 

Aanbesteden van jeugdhulp en jeugdreclassering

Gemeenten hebben in de Jeugdwet behalve de optie van aanbesteden, ook de mogelijkheid om gecertificeerde aanbieders in de jeugdbescherming te subsidiëren.

Vraag en antwoord

Jeugd en adolescenten strafrecht

Deze checklist helpt jeugdregio’s en justitiepartners concreet bij het opstellen van hun werkagenda Jeugdstrafrecht én hun gezamenlijk werkproces op alle deelonderwerpen. Bij de checklist zitten ook nuttige adviezen voor uw onderzoek naar wat al goed loopt in een regio en wat nadere uitwerking behoeft. 

Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET-Jb)

Jeugdbeschermers moeten soms ingrijpen bij een gezin dat als agressief bekend staat. Dan kan de veiligheid van de jeugdbeschermers in gevaar komen. In zulke situaties kan het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET JB) ingezet worden. 

Webcolleges Jeugdbescherming

Deze 6-delige videoserie geeft een goed overzicht van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van gemeenten voor jeugdbescherming. 

Webcolleges jeugdreclassering

Wanneer en door wie wordt jeugdreclassering opgelegd? Wat kun je van de jeugdreclasseerder verwachten? Via deze 4 webcolleges kriijgen gemeenten snel een goed beeld van jeugdreclassering en de rol van de gemeente. 

Publicaties & Brieven