De VNG vertegenwoordigt gemeenten bij het maken van afspraken met het rijk over jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het gaat onder andere over het landelijk tarief maar ook over de nieuwe manier van werken volgens het Toekomstscenario. Jeugdbescherming is verplichte hulp bij de opvoeding van kinderen. Jeugdreclassering is verplichte hulp voor jongeren die met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.

Rol van gemeenten

Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en de jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke of civielrechtelijke beslissing. Zij zorgt daarom voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen (GI’s) die de maatregelen kunnen uitvoeren en voor een toereikend aanbod van jeugdhulp.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

De manier waarop we de jeugdbescherming hebben geregeld knelt. Diverse onderzoeken bevestigen dat. Daarom is in opdracht van de VNG en de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming opgesteld. Dit Toekomstscenario is op 30 maart 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. In het Toekomstscenario is op hoofdlijnen geschetst hoe de kind- en gezinsbescherming er over zo’n 5 tot 10  jaar uit komt te zien. Het Toekomstscenario gaat uit van 4 pijlers: gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend. 

Lees meer over het Toekomstscenario

Gecertificeerde Instellingen (GI's)

Jeugdbescherming en jeugdreclassering worden uitgevoerd door instellingen die hiertoe van overheidswege zijn gecertificeerd, de zogenaamde gecertificeerde instellingen (GI’s).

Aanbesteden van jeugdhulp en jeugdreclassering

Gemeenten hebben in de Jeugdwet behalve de optie van aanbesteden, ook de mogelijkheid om gecertificeerde aanbieders in de jeugdbescherming te subsidiëren.

Lees meer over het aanbesteden van jeugdhulp

Jeugd en adolescenten strafrecht

Deze checklist helpt jeugdregio’s en justitiepartners concreet bij het opstellen van hun werkagenda Jeugdstrafrecht én hun gezamenlijk werkproces op alle deelonderwerpen. Bij de checklist zitten ook nuttige adviezen voor uw onderzoek naar wat al goed loopt in een regio en wat nadere uitwerking behoeft. 

Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET-Jb)

Jeugdbeschermers moeten soms ingrijpen bij een gezin dat als gevaarlijk bekend staat. Dan kan de veiligheid van de jeugdbeschermers in gevaar komen. In zulke situaties kan het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET JB) ingezet worden. 

Lees meer over het LET JB

Publicaties & Brieven