20 maart 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Van het kabinet heeft u een brief ontvangen als vervolg op de Kamerbrief in november over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gemeenten vinden het belangrijk om vanuit hun verantwoordelijkheid hun opvattingen met u te delen. In 2015 is, in lijn met de conclusie van een parlementaire commissie...
8 november 2019
Brief aan kabinet
Geachte heer Rutte, De brief van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 7 november jl. trekt een zware wissel op de samenwerking tussen het kabinet en de gemeenten. De in de brief aangekondigde maatregelen brengen de problemen in de specialistische jeugdzorg niet dichter bij een oplossing...
Handreiking
Delen van gegevens binnen het zorg- en veiligheidsdomein leidt nogal eens tot discussie en zelfs tot handelingsverlegenheid. In dit handvat voor de gegevensdeling hebben vertegenwoordigers van ketenpartners, managers Veiligheidshuizen, VNG en VenJ gezamenlijk een eenduidige interpretatie van de geldende wet- en regelgeving opgesteld. Daarnaast beschrijft het handvat de voor elke...
Overig
Jongeren met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel zijn kwetsbaar in hun overgang naar volwassenheid. Ze kunnen, zowel voor als na hun 18e jaar, problemen hebben met onderwijs, werk, inkomen, justitie en de wijze waarop de zorg georganiseerd is. Bij een deel van deze jongeren is sprake van een verstandelijke beperking of...
Overig
De wethouders van de centrumgemeenten hebben in 2015 besloten om een landelijk dekkende infrastructuur te ontwikkelen voor een multidisciplinaire aanpak van complexe problematiek met kindermishandeling, huiselijk en/of seksueel geweld; de MDA++. Huishoudens met dergelijke problemen krijgen nog onvoldoende de hulp waaraan zij behoefte hebben. De zorg is te gefragmenteerd, de...
17 juli 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/039
De modelsubsidieregeling gecertificeerde instellingen (GI) voor jeugdbescherming en -reclassering is gepubliceerd. Dit model regelt het financiële verkeer tussen de jeugdregio en de gecertificeerde instellingen voor wat betreft de gesubsidieerde onderdelen. De implementatiehandreiking helpt u op weg. Bij het model zit een handreiking en afwegingskader 'subsidie of aanbesteden' om u op...