Overig
De beleidsinformatie jeugd heeft betrekking op het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor de gemeenten is dit waardevolle informatie, omdat zij de beleidsinformatie gebruiken voor de ontwikkeling van jeugdbeleid op gemeentelijk niveau. Om te voorkomen dat iedereen op eigen wijze beleidsinformatie gaat uitvragen zijn er landelijke afspraken...
8 november 2019
Brief aan kabinet
Geachte heer Rutte, De brief van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 7 november jl. trekt een zware wissel op de samenwerking tussen het kabinet en de gemeenten. De in de brief aangekondigde maatregelen brengen de problemen in de specialistische jeugdzorg niet dichter bij een oplossing...
Overig
Jongeren met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel zijn kwetsbaar in hun overgang naar volwassenheid. Ze kunnen, zowel voor als na hun 18e jaar, problemen hebben met onderwijs, werk, inkomen, justitie en de wijze waarop de zorg georganiseerd is. Bij een deel van deze jongeren is sprake van een verstandelijke beperking of...
Overig
De wethouders van de centrumgemeenten hebben in 2015 besloten om een landelijk dekkende infrastructuur te ontwikkelen voor een multidisciplinaire aanpak van complexe problematiek met kindermishandeling, huiselijk en/of seksueel geweld; de MDA++. Huishoudens met dergelijke problemen krijgen nog onvoldoende de hulp waaraan zij behoefte hebben. De zorg is te gefragmenteerd, de...
17 juli 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/039
De modelsubsidieregeling gecertificeerde instellingen (GI) voor jeugdbescherming en -reclassering is gepubliceerd. Dit model regelt het financiële verkeer tussen de jeugdregio en de gecertificeerde instellingen voor wat betreft de gesubsidieerde onderdelen. De implementatiehandreiking helpt u op weg. Bij het model zit een handreiking en afwegingskader 'subsidie of aanbesteden' om u op...
15 december 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/079
Hierbij informeren we u over het VNG-advies ‘Continuïteit jeugdbescherming en jeugdreclassering’ dat in de bijlage is toegevoegd. Dit is een advies ten behoeve van de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering, met een uitwerking van het instrument subsidie voor de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daarnaast gaat het advies over het...