Nieuws
De nieuwe leidraad 'Werken aan veiligheid' geeft gemeenten handvatten voor de hulp, ondersteuning en bescherming aan inwoners die te maken hebben met onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties of ontwikkelingsbedreiging van minderjarigen. De leidraad vervangt het 'Kwaliteitskader werken aan veiligheid'.
In oktober 2023 werden bestuurlijke afspraken over het landelijk tarief voor gecertificeerde instellingen (GI’s) in de jeugdbeschermingsketen gemaakt. Monitoring van deze afspraken laat zien dat gemeenten en GI’s in korte tijd heel goede resultaten hebben geboekt.
De Commissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid doet 40 aanbevelingen voor rechtsbescherming in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Het Toekomstscenario is gericht op een eenvoudige, systeem- en gezinsgerichte aanpak. Het advies van de commissie helpt ons om dit verder vorm te geven.
Na een lang traject is een landelijk tarief voor gecertificeerde instellingen (GI’s) in de jeugdbeschermingsketen sinds vandaag een feit. Met dit akkoord neemt de werkdruk voor medewerkers in de jeugdbescherming en -reclassering af.
Vandaag publiceerden de IGJ en de Inspectie Justitie en Veiligheid voor de 2e keer ‘Signalen jeugdbeschermingsketen’. De VNG herkent de punten van aanhoudende zorg, tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat de inspecties met het Toekomstscenario ook positieve ontwikkelingen zien voor de langere termijn.
Jeugdbeschermers geven aan dat ingewikkelde verwijsprocessen, die vaak verschillen per regio of gemeente, tot onnodig hoge administratieve lasten leiden. Mede daardoor wachten kinderen met een beschermingsmaatregel langer op hulp. Een handreiking moet helpen om de verwijsprocessen te vereenvoudigen.
De VNG is het met de Algemene Rekenkamer eens dat het zorgelijk is dat het in Nederland onvoldoende lukt om kwetsbare kinderen te beschermen. Gemeenten hebben daarom de afgelopen jaren fors extra geïnvesteerd in de jeugdbescherming. Maar zij constateerden dat dit de situatie alleen maar tijdelijk verbeterde.
Zorg voor versnelling en intensivering van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, en los de acute problematiek bij de gecertificeerde instellingen op met een reëel landelijk tarief. Deze punten geven wij mee aan de Kamer voor het debat Jeugdbescherming op 24 november.
Het is code zwart, zo meldde onder andere FNV Jeugdbescherming in een commissiedebat voor jeugdbescherming. Naast de Raad van de Kinderbescherming, jeugdzorgorganisaties en ervaringsdeskundigen sprak Marcelle Hendrickx namens de VNG: 'De manier waarop we onze kinderen en jongeren beschermen moet snel beter'.