Gemeenten werken iedere dag keihard om kwetsbare kinderen in hun stad of dorp te ondersteunen. Het doet geen recht aan al die gemeenten die hun zaken goed op orde hebben, om een vinger te wijzen en iedereen over een kam te scheren met generieke maatregelen vanaf een Haagse tekentafel.
De Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Justitie en Veiligheid (IJenV) luiden de noodklok over de jeugdbeschermingsketen en de staat van de gecertificeerde instellingen (GI’s). Een aantal kritische signalen herkennen we.
De VNG en Jeugdzorg Nederland zetten een nieuwe stap om meer te gaan werken met outcome-indicatoren in de jeugdbescherming en de jeugdreclassering.
De Kinderombudsman vraagt opnieuw aandacht voor het probleem van zak- en kleedgeld voor jeugdigen onder voogdij, of die met een ondertoezichtstelling in een instelling verblijven. Onlangs verscheen het rapport ‘Krijg jij al zakgeld?’.
Per 1 januari 2019 verandert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Nieuw is dat het een professionele norm wordt om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Het afwegingskader helpt om te bepalen wanneer dat het geval is.
Het huidige systeem van tucht, toezicht en kwaliteitsbewaking voor de jeugdbescherming schiet zijn doel voorbij. Het leidt eerder tot kwaliteitsvermindering en is een bedreiging voor de contiunuïteit van de jeugdbescherming.
De Raad voor de Kinderbescherming wil de komende tijd praktijkervaring opdoen met het omgevingsadvies. Dit gebeurt in het kader van het programma Koers en Kansen.
De modelsubsidieregeling gecertificeerde instellingen (GI) voor jeugdbescherming en -reclassering is gepubliceerd. Dit model regelt het financiële verkeer tussen de jeugdregio en de gecertificeerde instellingen voor wat betreft de gesubsidieerde onderdelen. De implementatiehandreiking helpt u op weg.
Per 1 juli 2018 wordt een bestuurlijke afspraak tussen de VNG, Jeugdzorg Nederland en het Rijk (VWS) van kracht die regelt dat pleegzorg voortaan standaard tot 21 jaar ingezet zal worden, tenzij het pleegkind heeft aangegeven geen gebruik meer te willen maken van pleegzorg.
Op 14 mei hebben VNG en Jeugdzorg Nederland het rapport Kostprijsonderzoek Gecertificeerde Instellingen van Berenschot in ontvangst genomen. Hierin zijn de kostprijzen van de verschillende diensten en producten van de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) in beeld gebracht.