Zorg voor versnelling en intensivering van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, en los de acute problematiek bij de gecertificeerde instellingen op met een reëel landelijk tarief. Deze punten geven wij mee aan de Kamer voor het debat Jeugdbescherming op 24 november.
Het is code zwart, zo meldde onder andere FNV Jeugdbescherming in een commissiedebat voor jeugdbescherming. Naast de Raad van de Kinderbescherming, jeugdzorgorganisaties en ervaringsdeskundigen sprak Marcelle Hendrickx namens de VNG: 'De manier waarop we onze kinderen en jongeren beschermen moet snel beter'.
De Hervormingsagenda Jeugd en toekomst Wmo moeten lokáál inhoud krijgen. Door bijvoorbeeld je sterk te maken voor een praktijkondersteuner bij de huisarts. Door in gesprek te gaan met inwoners over hun eigen verantwoordelijkheid. Door lokale verordeningen te benutten om jeugdhulp af te bakenen.
Gemeenten maken zich al langer grote zorgen over de druk op de jeugdbeschermingsketen. Het stelsel is te ingewikkeld en de bekostiging niet toereikend. Het rijk, gemeenten en instellingen moeten samen werken aan verbeteringen die snel effect bieden. Ook het Toekomstscenario biedt perspectief.
Uit het rapport ‘Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen’ blijkt dat de uitvoering van de wet beter kan, maar dat het nog veel belangrijker is om de omstandigheden waaronder jeugdbeschermers hun werk doen te verbeteren.
Vandaag ontvingen de accounthoudende regio’s van de gecertificeerde instellingen hun voortgangsrapportage 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ van de IGJ en Inspectie JenV. In 8 van de 12 bovenregionale verbanden is duidelijk verbetering te zien, in 4 gaat het nog niet zo goed.
Op 30 maart hebben de VNG en de ministeries van VWS en J&V het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming gepresenteerd. Om dit scenario om te zetten in concrete plannen is het rijk een consultatie gestart. De VNG bundelt graag alle reacties van gemeenten op het scenario. Stuur voor 4 juni uw reactie in.
In de propositie 'De winst van het sociaal domein' vragen de gemeenten aandacht van het rijk voor 3 opgaven: het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven.
Jeugdbeschermers moeten soms ingrijpen bij een gezin dat als agressief bekend staat. Dan kan de veiligheid van de jeugdbeschermers in gevaar komen. In zulke situaties kan het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET JB) ingezet worden.
Vandaag (30 maart 2021) is het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. Het toekomstscenario biedt perspectief hoe de jeugdbeschermingsketen er in de toekomst slimmer en effectiever uit kan zien waarbij het belang van kind en gezin centraal staat.