Nieuws
Maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en gemeenten kunnen weer subsidie aanvragen voor een project Maatschappelijke Diensttijd. Als MDT-organisatie geeft u jongeren de kans een stap te zetten naar hun toekomst en wordt u onderdeel van een landelijk netwerk dat stimuleert en kwaliteiten bundelt.
De nieuwe leidraad 'Werken aan veiligheid' geeft gemeenten handvatten voor de hulp, ondersteuning en bescherming aan inwoners die te maken hebben met onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties of ontwikkelingsbedreiging van minderjarigen. De leidraad vervangt het 'Kwaliteitskader werken aan veiligheid'.
De Commissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid doet 40 aanbevelingen voor rechtsbescherming in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Het Toekomstscenario is gericht op een eenvoudige, systeem- en gezinsgerichte aanpak. Het advies van de commissie helpt ons om dit verder vorm te geven.
Op 29 januari overlegt de Tweede Kamer over Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024. De VNG geeft namens gemeenten onze belangrijkste punten mee voor het debat. We roepen de Kamer onder andere op om door te pakken met de Hervormingsagenda Jeugd.
Het Uniform hulpaanbod in scheidingsprocedures waar familierechters naar verwijzen bij complexe scheidingen wordt vaak niet of te laat ingezet. De handreiking ‘Uniform hulpaanbod’ helpt regio’s en gemeenten bij het organiseren en het maken van afspraken over het aanbieden van het uniform hulpaanbod.
De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) heeft op 15 januari op Waarstaatjegemeente.nl nieuwe cijfers gepubliceerd over het sociaal domein. De cijfers bieden inzicht in het gebruik van de Participatiewet, beschermd wonen, de stapeling van voorzieningen en de woonsituatie van 70-plussers.
Per 1 januari 2024 zijn wijzigingen in de Regeling Jeugdwet van kracht, over het toekennen van zak- en kleedgeld aan kinderen die in residentiële jeugdhulp verblijven. Deze handreiking biedt handvatten aan gemeenten en jeugdhulpaanbieders voor de praktische invulling van de regels over zak- en kleedgeld.
De druk op de specialistische jeugdhulp is groot is en de wachtlijsten zijn lang. Volgens de staatssecretaris van VWS moeten de meest kwetsbare kinderen voorrang krijgen. Maar hoe bepaal je als professional wie direct wordt geholpen en wie juist langer moet wachten? Daar helpt de handreiking van het NJi bij.
De handreiking 'Uitvoering maatregelen Hervormingsagenda Jeugd' geeft gemeenten concrete handvatten om met álle maatregelen uit de Hervormingsagenda aan de slag te gaan. Deze handreiking is een aanvulling op het Implementatieplan.