In een reeks interviews verkennen we hoe de Zorg- en Veiligheidshuizen en de Veilig Thuis-organisaties elkaar (nog) meer kunnen versterken. Deze keer waren we te gast bij Veilig Thuis Kennmerland.
Het expertiseteam Reikwijdte Jeugdhulpplicht heeft haar rapport ‘De kracht van wijd reiken’ aangeboden aan de VNG. De titel geeft de kern van het advies aan.
De ministers De Jonge en Dekker hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met voorstellen om de organisatie van de jeugdzorg te verbeteren.
Het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd publiceerde afgelopen week de jaarrapportage: ‘Ambassadeurschap oppakken en leren van complexe casuïstiek’. Het rapport biedt een inkijk in de aanpak van complexe casussen waarbij goede hulp niet direct voorhanden is.
Vandaag hebben de ministers van VWS en voor Rechtsbescherming een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over hun plannen over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeenten delen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp hun insteek met de Tweede Kamer.
Individuele gemeenten helpen grip te krijgen en te houden op hun uitgaven in het sociaal domein. Dat is de hoofdopdracht van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. De uitkomsten zijn primair bestemd voor de gemeenten, daarnaast verschijnen er algemene tussenrapportages.
Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start. Met de impuls Kansrijke Start kan uw gemeente investeren in de eerste 1000 dagen van een kind.
Gemeenten en gecertificeerde instellingen (GI's) hebben in de afgelopen 3 maanden hard gewerkt om de door de inspecties gesignaleerde problemen bij de GI’s aan te pakken. De GI’s en regio’s hebben de handschoen opgepakt en een verbeterplan gemaakt.
Op maandag 2 november vindt de achtste editie van de Voor de Jeugd Dag plaats. Hét congres voor iedereen die samen wil werken om álle kinderen van Nederland een veilige, gezonde en kansrijke toekomst te geven. Ook dit jaar kunt u een bijdrage leveren door uw voorstel voor een workshop of activiteit in te...
‘Maak mijn doorgaande ontwikkeling mogelijk door de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd te versterken’. Dat is de boodschap van het programmaplan Met Andere Ogen voor 2020.