VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van maatschappelijke opgaven, dienstverlening, naleving en ICT. Samen met gemeenten werken we aan een sterke uitvoering. Door taken samen te organiseren, spelen we tijd en geld vrij zodat gemeenten maatwerk kunnen bieden waar dat wel belangrijk is.

Uitvoering op de kaart

In 2022 is het belang van uitvoering op de kaart komen te staan. In het regeerakkoord is een aparte paragraaf gewijd aan uitvoering en digitalisering. In 2022 heeft VNG Realisatie zich gefocust op het verbeteren van de digitale dienstverlening in Samen Organiseren, betere informatievoorziening bij gemeenten (Common Ground) en uitvoeringstoetsen en impactanalyses van de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van nieuwe wet- en regelgeving. VNG Realisatie en VNG Naleving zijn in 2022 tot één organisatie gefuseerd. Werken vanuit één organisatie voorkomt versnippering en versterkt de ondersteuning van de uitvoering.

GGU

Ondersteuning bij de uitvoering is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening, bestuurlijk aangestuurd door het College van Dienstverleningszaken. In de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) spreken we standaarden af, kopen we samen in en ontwikkelen we nieuwe diensten. Veel gebruikte diensten zijn de gemeentelijke inkoop bij IT Toolbox (Gibit), de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA), Grip op Informatie en Haal Centraal. Het GGU Fonds bedraagt ongeveer €58 miljoen, elke gemeente draagt €3 per inwoner bij.

Common Ground

Sneller, goedkoper en met minder fouten. De beweging naar Common Ground kreeg in 2022 een flinke boost. Het is een informatiekundige visie om digitale gegevensuitwisseling te verbeteren door gegevens enkelvoudig op te slaan bij 1 bronbeheerder. Gemeenten en overheidspartijen kunnen de informatie raadplegen zonder de gegevens te kopiëren en lokaal op te slaan. In september was er een 3-daags evenement van de community rond Common Ground. Hier zijn kaders geformuleerd, een portfolio en een roadmap. De afspraken zijn samengevat in het verslag van de 3-daagse. Dit verslag geeft een goed beeld van de ontwikkelingen.

Naleving

VNG Naleving en VNG Realisatie hebben de krachten gebundeld per 1 januari 2023. Naleving richt zich op ondersteuning van gemeenten op vraagstukken van preventie, toezicht en handhaving in het sociaal domein en op het snijvlak met leefbaarheid en veiligheid. 2022 stond in het teken van onder meer de nieuwe handhavingskoers van het ministerie van SZW, de start van het Ondersteuningsprogramma Arbeidsmigranten, het standaardiseren van het Wmo-toezicht en de naleving van de Wet Inburgering die in 2022 van kracht werd. Alle handreikingen en informatie zijn te vinden in de kennisbank van Naleving.

Informatiebeveiligingsdienst

Ook in 2022 ondersteunde de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) gemeenten op het vlak van informatiebeveiliging en privacy. In 2022 werden 60 kwetsbaarheden gemeld, meer dan in voorgaande jaren. De gemeente Buren werd slachtoffer van een hack, evenals de werkleerbedrijven Pantar en dat van Voorne-Putten. De incidentdienstverlening is uitgebreid met advies op locatie aan de ambtelijke top, bestuurders en hun crisismanagementteam. Dit is in de praktijk bij 2 incidenten toegepast. Het privacyteam werkte onder meer aan een vernieuwd privacybeleid. Met dit product kunnen gemeenten om hun privacybeleid verduidelijken aan inwoners en ketenpartners. In totaal verschenen 64 nieuwe en bijgewerkte kennisproducten op het vlak van informatiebeveiliging en privacy. Uitgebreide informatie over de IBD in 2022 staat in het IBD Jaaroverzicht 2022.