2022 was een jaar van crises: corona, Oekraïne, de asielzoekersopvang, stikstof, bestaanszekerheid, en het woningtekort. Gemeenten hadden er de handen aan vol. Het regeerakkoord bracht in 2022 financieel niet wat gemeenten nodig hebben: langjarige financiële zekerheid. De VNG-inzet is al jaren gericht op structurele financiële duidelijkheid en betere interbestuurlijke verhoudingen. Beide zijn helaas onvoldoende gerealiseerd.

Financiële kerncijfers

De VNG eindigde het jaar met een negatief resultaat van € 4,2 miljoen. Dit is conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering (ALV) in 2018 over het gefaseerd inzetten van eigen vermogen. In de begroting voor 2022 was een negatief resultaat opgenomen van € 4,5 miljoen; het resultaat is dus uiteindelijk iets beter dan begroot. Van het negatieve resultaat is ruim € 1 miljoen te wijten aan slechte resultaten in de beleggingsportefeuille. Het was geen gunstig jaar op de beurs.  

Lees het gehele Financieel Jaarverslag 2022

Kerninformatie van de VNG

(bedragen x € 1.000)

Geconsolideerde balans van de VNG per ultimo 2022 2021
Vaste activa 68.555 78.997
Vlottende activa 95.943 100.870
Groepsvermogen -51.704 -63.912
Voorzieningen -2.154 -2.981
Kortlopende schulden -110.640 -112.794
  0 0
Geconsolideerde staat van baten en lasten van de VNG 2022 2021
Contributie 24.974 24.514
Totale baten (exclusief contributie) 156.484 140.571
Totale lasten 185.064 165.900
Bedrijfsresultaat -3.604 -815
Financiële baten en lasten -1.373 904
Bijzondere baten en lasten - -
Vennootschapbelasting -40 -142
Resultaat -5.019 -53
Dekking uit het vermogen 800 1.177
Onverdeeld resultaat -4.219 1.124

Het aandeel in het resultaat van de VNG-bedrijven in

het resultaat (na VpB) van de Vereniging is als volgt opgebouwd
2022 2021
Congres- en Studiecentrum VNG B.V. ('VNG Connect') -399 -417
VNG Risicobeheer B.V. 395 517
VNG International B.V. 310 269
VNG Realisatie B.V. 87 102
VNG Naleving B.V. 20 145
VNG Diensten B.V. (excl. deelnemingen) -139 -93
  274 523
Personeelsgegevens van de Vereniging 2022 2021
Bezetting in fte’s per 31 december 298,5 fte 291,4 fte
Gemiddeld aantal fte's 295,0 fte 293,5 fte
Uitstroompercentage bij de Vereniging 15% 13,16%
Ziekteverzuimpercentage (incl. zwangerschappen) 5,42% 4,36%
Salarislasten in procenten van de lasten 20% 20%