VNG Risicobeheer ondersteunt gemeenten bij het versterken van hun strategisch vermogen en bij integraal risicomanagement. Het gaat om een meer opgavegerichte manier van sturen en verantwoorden en een betere risicodialoog in de organisaties. In de gemeentelijke verzekeringsportefeuille is veel winst te halen door meer collectief te organiseren.

Het jaar 2022

In 2022 bouwde VNG Risicobeheer het RPO (Risicoplatform Overheden) verder uit. In deze professionele community wisselen gemeentelijke concern- en businesscontrollers, strategen en hoofden Financiën kennis en ervaring uit. Inmiddels zijn 45% van de gemeenten aangesloten. Daarnaast werkten we aan het opzetten van een Risicobeheerfonds, een initiatief om bepaalde voorspelbare risico’s te dekken vanuit een gemeentelijke stroppenpot.

Congres Integraal Risicobeheer

In oktober hielden we samen met het RPO en de Vereniging voor Bestuurskunde het congres Integraal Risicobeheer met ruim 200 deelnemers. De moraal van het congres: instrumenten, processen en cijfers zijn belangrijk voor sturing en verantwoording. Maar, om maatschappelijk resultaat te halen zijn soft skills en een transparante, veilige werkomgeving nog belangrijker. In de P&C-cyclus gaat veel tijd zitten in verplichte zaken zoals de weerstandsparagraaf waarvan de informatiewaarde beperkt is. De lessen van het congres zijn samengevat in een filmpje.

RPO

In het RPO praten en denken gemeentelijke professionals uit de hoek van finance & control mee over de regels en instrumenten van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) die gemeenten verplichten om zich te verantwoorden voor risico’s. We werken aan een eenduidige werkwijze voor die verplichting, bijvoorbeeld een jaarlijkse top-10 risico’s.

Risicobeheerfonds

Met een collectieve stroppenpot kunnen gemeenten besparen op verzekeringspremies en geld vrijspelen om gericht te investeren in preventie. We onderzochten in 2022 hoe een Risicobeheerfonds vorm kan krijgen. Data over premies/schadelast en een risicolabel zijn van belang. Met het VNG Team Arbeidszaken en het A&O fonds Gemeenten en de ziektekostenverzekeraars van het collectief zorgcontract, werken we aan de introductie van een risicolabel voor ziekteverzuim. Met de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) zijn we in gesprek over een stroppenpot voor informatieveiligheid.

Leernetwerken

In 2022 namen tien gemeenten deel aan het Leernetwerk Leiderschap en de Bedoeling. Elke gemeente onderzocht een eigen vernieuwingsopgave met het doel meer resultaten te bereiken voor inwoners, een effectievere gemeentelijke organisatie en meer werkplezier voor de medewerkers. Het leernetwerk was een gezamenlijk initiatief van VNG Risicobeheer en Verdraaide Organisaties van Wouter Hart. Deelnemers kregen een andere blik op de eigen organisatie door lezingen en ervaringen en intervisie met anderen. 'Het leernetwerk bood met sprekers van hoog niveau en collega’s uit andere gemeenten stof tot nadenken. Doordat je met 3 deelnemers van dezelfde gemeente meedeed, kreeg het veranderproces in de organisatie vaart en richting,’ zegt Dorique Kerkmans van de gemeente Lochem.

Leernetwerk Toekomstgerichte Gemeenten

Vanuit het RPO is ook het Leernetwerk Toekomstgerichte Gemeenten opgezet. Dit netwerk kwam driemaal bijeen. Bijeenkomsten gingen over onder meer het gebruik van data bij risicomanagement,  uitdagingen en uitwegen bij toekomstgericht begroten en over trends in de overdracht aan de nieuwe gemeentebesturen.