Wilt u meer weten over het regioteam Zorg & Veiligheid?
Neem dan gerust contact op met de adviseur uit uw regio:


Inwoners met problemen op het snijvlak van zorg en veiligheid hebben moeite om grip op hun leven te behouden of terug te krijgen. Als gevolg daarvan kunnen zij onbegrepen, verward of gevaarlijk gedrag vertonen. Daarnaast heeft deze doelgroep geregeld te maken met meerdere problemen, denk bijvoorbeeld aan vragen en onzekerheid over inkomen, werk of een dak boven het hoofd. Ook kan deze doelgroep te maken hebben met psychische problematiek, een verstandelijke beperking of verslaving. Er zijn dan per definitie verschillende organisaties en professionals betrokken bij één casus.

Inwoners met problemen op het snijvlak van zorg en veiligheid kunnen alleen door een langdurige integrale persoonsgerichte aanpak van zorg- en veiligheidspartners op lokaal (en soms regionaal) niveau een stabiel leven leiden. Daarvoor is een goede samenwerking tusen zorg- en veiligheidspartners en domein- en ketenoverstijgend werken noodzakelijk. Niet het systeem of de regels, maar de leefwereld van de doelgroep moet maatgevend zijn voor het handelen van de overheid. Uitgerekend kwetsbare inwoners die de overheid het meest nodig hebben, worden vaak vermalen in een wirwar van ingewikkelde of tegenstrijdige regels en verkokerde samenwerkingspartners. Een samenhangende aanpak, gericht op de vraag en de mogelijkheden van inwoners vereist een andere manier van samenwerken en organiseren bij gemeentelijke afdelingen en samenwerkingspartners.

Waarom een regioteam Zorg & Veiligheid?

Om gemeenten en ketenpartners in de regio te ondersteunen bij het realiseren van betere samenwerking en om gemeenten en regio’s vraaggericht te ondersteunen, is het regioteam Zorg & Veiligheid (voorheen VLOT: Verbindend Landelijk Ondersteuningsteam) in het leven geroepen. Dit regioteam is één van de regioteams die behoren tot het samenwerkingsplatform sociaal domein.

Wie zijn we?

Het samenwerkingsplatform sociaal domein kent verschillende regioteams met ieder een andere inhoudelijke focus.

Het regioteam Zorg & Veiligheid bestaat uit acht regioadviseurs. Alle regioadviseurs werken aan het versterken en ondersteunen van de samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners die zich bezighouden met vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid.

‘We schrijven zelf geen plannen en vertellen niet wat een gemeente of regio moet doen, maar denken mee en jagen aan. We zijn een kritische vriend. Daarbij maken we gebruik van onze eigen kennis en betrekken we collega’s van de VNG: de een heeft veel kennis van governance structuren, de ander weet alles van een inhoudelijk thema en weer een andere regioadviseur verdiept zich in privacy- en gegevensdeling. Zo vullen we elkaar aan’, aldus een van de regioadviseurs.

Benieuwd wie in jouw regio regioadviseur zorg en veiligheid is? Klik hier voor meer informatie en neem gerust contact met ze op!

Wat doen we?

De regioadviseurs ondersteunen gemeenten en ketenpartners in de regio vraaggericht en proactief in het zorg, veiligheids- en sociaal domein. Zij doen dit vanuit een onafhankelijke rol. Ook vertalen zij signalen en vragen vanuit de regio naar de landelijke tafels en departementen. Het delen van goede (praktijk)voorbeelden en het uitwisselen van kennis en expertise maakt inherent onderdeel uit van het werk van een regioadviseur.

‘De inzet van de regioadviseurs Zorg & Veiligheid heeft ons op verschillende vlakken geholpen. In zijn algemeenheid hebben we gebruik kunnen maken van veelzijdige kennis en denkkracht. Concreet zijn we geholpen in de begeleiding en sturing bij de verbetering en herinrichting van de regionale overlegstructuur Zorg, Veiligheid en Straf’, aldus de secretaris van het samenwerkingsverband Zorg, Veiligheid en Straf.

Een ander voorbeeld komt vanuit gemeente Almelo. Daar zijn de regioadviseurs gevraagd om sessies te faciliteren om knelpunten rond complexe casuïstiek (AVE 3 en 4) te analyseren en gezamenlijk tot eerste oplossingsrichtingen te komen. De beleidsadviseur aldaar geeft het volgende aan over de inzet en bijdrage vanuit de regioadviseurs:

Als gemeente weten we veel: onze uitvoerend professionals komen dagelijks complexe situaties tegen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Maar toch… om boven de waan van de dag te stijgen, goed te beschouwen wat ons elke dag overkomt en te analyseren waarom we tegen moeilijkheden oplopen… is het lastig om niet direct in praktische oplossingen te schieten. Oplossingen waarvan we niet weten of ze effectief zijn en blijven. Wat was het daarom fijn en belangrijk dat de regioadviseurs Zorg & Veiligheid ons begeleidden. Dankzij hen zaten we elke sessie op het puntje van onze stoel, kregen we heldere inzichten en hoorden we over andere voorbeelden en ervaringen elders in het land rond zorg en veiligheid. Ze zorgden ook voor een mooie, schriftelijke en mondelinge presentatie van de opbrengsten van onze sessies. En ja, we hadden dit zonder hen gekund. Maar dan was er niet zo snel een heldere opbrengst geweest! Bedankt, Nicolette en Rinske.’

Daarnaast staat het regioteam Zorg & Veiligheid in verbinding met het Actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw en de daarbij behorende subsidielijnen. Knelpunten en signalen die de regioadviseurs ophalen in de regio’s worden meegenomen in de programmering van het Actieprogramma. Op deze manier wordt beoogd de subsidieoproepen vanuit het Actieprogramma goed aan te laten sluiten op de behoeften en prioriteiten in de regio. Ook kan het regioteam in uw regio meedenken over thema’s als borging, samenwerking en leren alsook de kaders en prioriteiten (bepalen) voor de subsidieoproepen. Klik hier voor meer informatie over het Actieprogramma Grip op Onbegrip en de daarbij behorende subsidieoproepen van ZonMw.

Benieuwd wat we nog meer kunnen doen? Klik ook eens hier voor meer informatie over het preventieplan Stop het stapelen.

Zie ook