Landelijk Actieprogramma Grip op Onbegrip

Het regioteam Zorg & Veiligheid staat nauw in verbinding met het Actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw en de daarbij behorende subsidielijnen. Knelpunten en signalen die de regioadviseurs ophalen in de regio’s worden meegenomen in de programmering van het Actieprogramma. Op deze manier wordt beoogd de subsidieoproepen vanuit het Actieprogramma goed aan te laten sluiten op de behoeften en prioriteiten in de regio. Ook kan het regioteam in uw regio meedenken over thema’s als borging, samenwerking en leren alsook de kaders en prioriteiten (bepalen) voor de subsidieoproepen.

Klik hier voor meer informatie over het Actieprogramma Grip op Onbegrip en de daarbij behorende subsidieoproepen van ZonMw.

Openstaande subsidieregelingen ZonMw

Vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip staan momenteel verschillende subsidieaanvragen open. Hieronder een kort overzicht:

Startfinanciering Kwartiermaker Zorg & Veiligheid

Samenwerkingspartners op het snijvlak van Zorg en Veiligheid kunnen een kwartiermaker aanstellen voor de aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag. De kwartiermaker brengt knelpunten en oplossingsrichtingen samen tot een (vervolg)plan van aanpak per veiligheidsregio of hotspot.

  • Klik hier voor meer informatie over de ‘Startfinanciering Kwartiermaker Zorg & Veiligheid’. 
  • Deze regeling staat open tot en met 31 december 2023.

Vroegsignalering en opvolging in de wijk

Het doel van deze subsidieoproep is om de toeleiding van personen met onbegrepen gedrag naar passende zorg en ondersteuning - na een melding of na (vroeg-)signalering van zorgwekkend gedrag - te verbeteren. Daarbij spelen de politie, (acute) GGZ, GGD, huisarts, gemeente en andere belangrijke ketenpartners een belangrijke rol bij de signalering, maar ook bij toeleiding naar zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om niet-acute hulp aan mensen met een ondersteuningsbehoefte op meerdere levensgebieden, waarbij de inzet van (bemoei)zorg nodig kan zijn. Voorbeelden zijn de Wijk-GGD'er of Street triage. 

  • Klik hier voor meer informatie over de subsidieoproep 'Vroegsignalering en opvolging in de wijk'. 
  • Deze regeling kent meerdere deadlines in 2023 en wordt ook in 2024 opengesteld.

Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag

Met dit subsidietraject wordt ingezet op de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van maximaal 20 Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag. Hiermee wordt een stevige en duurzame regionale (kennis)infrastructuur opgezet die op de lange termijn een gecoördineerde en gerichte aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag kan ondersteunen.

  • Klik hier voor meer informatie over de subsidieoproep 'Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag'.
  • Deze regeling kent meerdere deadlines in 2023 en wordt ook in 2024 opengesteld.

Onbegrepen Gedrag: domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio's 

Het Actieprogramma Grip op Onbegrip zet in op het bouwen aan veerkrachtige netwerken voor mensen met onbegrepen gedrag. Deze subsidieoproep is gericht op samenwerkingsverbanden in hotspots en veiligheidsregio's en heeft het doel om sneller passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met onbegrepen gedrag met (zeer) complexe problematiek. Dit vraagt om het versterken van domeinoverstijgende samenwerking tussen GGZ, politie, gemeenten en/of GGD. Het intensiveren en verbeteren van de samenwerking tussen het zorg-, veiligheids- en sociaal domein staat hierbij centraal. De partijen die in deze verbanden plaatsnemen zijn in ieder geval GGZ, politie, gemeenten en/of GGD.

  • Klik hier voor meer informatie over de subsidieoproep 'Onbegrepen Gedrag: domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio's.
  • Deze regeling kent meerdere deadlines in 2023 en wordt ook in 2024 opengesteld.

Praktijkgericht onderzoek onbegrepen gedrag

De subsidieoproeptekst wordt in maart 2023 online verwacht op de website van ZonMw.

  • De deadline voor het indienen van deze subsidieaanvraag wordt verwacht in mei 2023. 
  • Klik hier voor de meest actuele informatie over deze subsidieoproep.