Het regioteam Zorg & Veiligheid kan helpen bij het creëren van een stabiele keten van zorg, veiligheid en het sociaal domein zodat gemeenten, politie, het OM, zorgaanbieders, GGD, GGZ, woningcorporaties, verzekeraars en andere ketenpartners elkaar snel weten te vinden en zij effectief de bouwstenen van een sluitende aanpak voor kwetsbare inwoners in kunnen zetten.

Partners uit de landelijke stuurgroep Zorg & Veiligheid hebben in de landelijke agenda: perspectief 2025 hun gezamenlijke ambities opgeschreven. Doel is dat in 2025 iedere regio een persoons- en systeemgerichte aanpak voor kwetsbare inwoners met bijbehorende huisvesting, zorg en ondersteuning hanteert. De focus ligt daarbij op het versterken van regionale regie en het aanreiken van handvatten voor professionals om goed te kunnen samenwerken en tijdig op- en af te schalen. Het regioteam Zorg & Veiligheid herkent deze ambities in verschillende regio’s.

Op basis van de visie in de landelijke stuurgroep Zorg & Veiligheid en de ontwikkelingen in de regio’s, ligt de inhoudelijke focus voor de inzet van de regioadviseurs de komende jaren op de volgende zes thema’s:

  1. Regionale samenwerking zorg & veiligheid
  2. Persoonsgerichte (en levenslange) aanpak
  3. Preventie en vroegsignalering
  4. Samenwerking in uitvoering en op- en afschalen
  5. Interne samenwerking sociaal domein, zorg, veiligheid en aanverwante thema’s
  6. Privacy en gegevensdeling.

Hieronder volgt per thema een korte beschrijving.

Regionale samenwerking zorg & veiligheid

Het verbinden en integraal benaderen van onderwerpen op het snijvlak van zorg en veiligheid vergroot de kans op succesvolle duurzame oplossingen voor deze groep inwoners. Dit vraagt om een persoonsgerichte aanpak waarin zorg- en veiligheidspartners de krachten bundelen en samen optrekken ter voorkoming of verergering van multiproblematiek. Elementen van deze samenwerking kunnen onder meer zijn: het formuleren van gezamenlijke doelstellingen, het doelmatiger inrichten en effectiever maken van overlegstructuren, het inrichten van een gremium voor bestuurlijke aansturing en het realiseren van gemeenschappelijke randvoorwaarden (informatiedeling, stabiele financiering). Dit is afhankelijk van de behoeften van de regio in kwestie.

Persoonsgerichte (en levenslange) aanpak

In het zorg- en veiligheidsdomein signaleren we nog té vaak dat mensen tussen wal en schip vallen. Dit kan alleen voorkomen worden door als partners de ketensamenwerking beter te organiseren om (indien nodig) levenslang continuïteit van zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Twee actuele voorbeelden zijn de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg (o.a. bedoeld om de aansluiting in de zorg voor forensische patiënten naar de reguliere zorg te verbeteren) & de door- en nazorg van gedetineerden (o.a. implementatie van de Wet Straffen & Beschermen en het bestuursakkoord ‘Kansen bieden voor re-integratie’ dat onder andere leidt tot één integraal detentie- en re-integratieplan waarin de levensloop centraal staat).

Preventie en vroegsignalering

Een goed en stabiel leven voor inwoners die grip op hun leven dreigen te verliezen, vraagt om inzet van gemeenten en maatschappelijke partners op bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid. Gemeenten willen graag preventiever werken: voorkomen in plaats van genezen. Dat vraagt om een goede toegang met deskundigheid om signalen van onbegrip en verwardheid zo snel mogelijk te herkennen en signalen van problemen op alle levensgebieden op te pakken. Met daarbij meer aandacht voor mensen die kwetsbaar zijn, de kracht van mensen zelf, herstel, informele zorg, het sociale netwerk en maatschappelijke acceptatie en tolerantie.

Samenwerking in uitvoering en op- en afschalen

Voor een efficiënte uitvoering is het noodzakelijk dat relevante professionals uit het sociaal-, zorg- en veiligheidsdomein elkaar goed weten te vinden en elkaar begrijpen. Verschillende partners moeten zich iedere dag realiseren dat hun eigen interventie effect heeft op de interventie van een andere partij. De ambitie in de landelijke meerjarenagenda van zorg- en veiligheidshuizen 2021-2024 richt zich op beter zicht krijgen op elkaars kennis en kunde, het verduidelijken van rollen, taken en verantwoordelijkheden (denk aan casus- versus procesregie) en het verder op elkaar afstemmen van de werkzaamheden. Eenduidige risicotaxatie- en beoordelingsinstrumenten zijn een belangrijke randvoorwaarde.

Interne samenwerking sociaal domein, zorg, veiligheid en aanverwante thema’s

Uit een analyse in 2020 onder gemeentelijke directeuren sociaal domein blijkt dat het sociaal domein en openbare orde & veiligheid bij gemeenten hoofdzakelijk naast elkaar georganiseerd is en er over het algemeen geen gezamenlijke visie of beleidsdocument ‘zorg & veiligheid’ is of specifieke doelstellingen op zorg- en veiligheidsopgaven hebben. Echter, gemeentelijke directeuren sociaal domein zien het belang van het verbinden van zorg en veiligheid. Er wordt daarbij aangegeven dat datagebruik veelal nog in de kinderschoenen staat en om versterking vraagt zodat de problematiek effectiever kan worden gevolgd.

Privacy en gegevensdeling.

Voor het oppakken van casussen in het brede domein van zorg en veiligheid is het noodzakelijk dat de gegevensverwerking voor samenwerking goed is ingericht. Privacy en gegevensdeling is voor 80% een inrichtings- en organisatievraagstuk. Professionals kunnen alleen hun werk goed doen als organisaties de juiste randvoorwaarden creëren, waaronder de juridische inbedding voor gegevensdeling bij samenwerking.

Bovenstaande thema’s geven de inhoudelijke focus voor de inzet van de regioadviseurs weer. Tegelijkertijd is de kracht van de inzet van de regioadviseurs dat zij flexibel kunnen inspringen op de actualiteiten en behoeften uit de regio, indien nodig. Neem dus gerust contact met ons op.