Personen met verward gedrag zijn mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Gemeenten en ketenpartners werken hard aan een domeinoverschrijdende, integrale en goed functionerende aanpak, waarbij de persoon en zijn/haar omgeving centraal staan. Lees verder

Monitor Verward gedrag

Informatie rond de aanpak van verward gedrag. Bekijk de stand van zaken per regio of bouwsteen/thema.

VLOT

Logo VLOT

In de regio zijn gemeenten met hun ketenpartners verantwoordelijk voor de persoonsgerichte aanpak van kwetsbare personen zoals mensen met verward gedrag. De regionale problematiek en de landelijke ontwikkelingen moeten beter op elkaar gaan aansluiten. Om te zorgen voor een betere samenwerking en de gemeenten en regio’s vraaggericht te ondersteunen is het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) in het leven geroepen. 

De rol van gemeenten

Voor een goedwerkende aanpak is het nodig (regionaal) samen te werken met alle betrokken ketenpartners. Gemeenten hebben daarbij de regierol. Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft in zijn eindrapportage Op weg naar een persoonsgerichte aanpak meerdere aanbevelingen gedaan over wat gemeenten en hun partners nodig hebben om de aanpak tot een succes te maken.

Vragen en antwoorden Landelijk Meldnummer niet-acuut

Uiterlijk 1 juli 2020 wordt het Landelijk Meldnummer niet-acuut operationeel. Vanaf dat moment worden alle bestaande regionale meldpunten in Nederland gekoppeld aan dit Landelijk Meldnummer.

Video

Films waarin mensen openhartig vertellen over hoe ze in de situatie belandden dat ze verward gedrag gingen vertonen of hoe ze er via familie, vrienden mee te maken kregen.

Publicaties & Brieven