Wat is het thema?

Personen met verward gedrag zijn mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Meestal is er sprake van wanhoop door sociale problemen in combinatie met psychiatrische of verslavingsproblematiek, dementie of een (licht) verstandelijke handicap.

Gemeenten en ketenpartners werken hard aan een domeinoverschrijdende integrale en goed functionerende aanpak, waarbij de persoon en zijn/haar omgeving centraal staat. Een aanpak die vraagt om een gedragsverandering en een cultuuromslag in de gebruikelijke manier van werken.

Waarom is het een belangrijk thema?

De meeste mensen met verward gedrag lijden in stilte. Ze kunnen op eigen kracht niet (meer) meedoen in de maatschappij of om hulp vragen. Eenzaamheid, schulden, woningnood en werkeloosheid liggen dan op de loer.

Een relatief klein deel van deze mensen veroorzaakt overlast of pleegt misdrijven. Maar als het misgaat, vragen de problemen veel aandacht van gemeente, politie, justitie en zorg. Aandacht die nodig is om de verwarde persoon tegen zichzelf te beschermen, om de overlast tegen te gaan en om de veiligheid van de samenleving te waarborgen.

Voor de vaak complexe problematiek die schuilgaat achter mensen met verward gedrag is maatwerk nodig. In de praktijk blijkt alleen regelmatig dat het 'systeem' en de regelgeving daarbij in de weg zit. De VNG wil dan ook dat gemeenten en ketenpartners meer vrijheid krijgen om op een adequate en persoonsgerichte manier hulp op maat te bieden.

Wat is de rol van de gemeente?

Voor een goedwerkende aanpak is het nodig (regionaal) samen te werken met alle betrokken ketenpartners. Gemeenten hebben daarbij de regierol.

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag doet in zijn eindrapportage Op weg naar een persoonsgerichte aanpak meerdere aanbevelingen over wat gemeenten en hun partners nodig hebben om de aanpak tot een succes te maken.