Uiterlijk 1 juli 2020 wordt het Landelijk Meldnummer niet-acuut operationeel. De beller naar het Landelijk Meldnummer wordt dan direct doorgeschakeld naar het regionale meldpunt.

Algemene vragen

Wat is het Landelijke Meldnummer niet-acuut?
Het Landelijk Meldnummer niet-acuut is een digitaal doorschakelnummer voor niet-acute zorgen over kwetsbare personen, waaronder personen met verward gedrag. Het nummer schakelt de beller door naar het juiste regionale meldpunt. Daarvoor is het nodig het postcodegebied te noemen van degene over wie iemand belt. Het regionale meldpunt zal de melding aannemen, beoordelen of actie nodig is en, als dit het geval is, welke actie, door wie en wanneer. Het Landelijk Meldnummer is een 0800-nummer, dat gratis is voor de beller.
De beller krijgt bij het Landelijk Meldnummer dus géén persoon aan de lijn, er vindt dan ook géén triage plaats. Zo wordt ervoor gezorgd dat iemand niet twee keer zijn of haar verhaal hoeft te doen. Ook zorgt dit ervoor dat de eventuele zorgverlening die uit een melding kan voortkomen, direct kan worden opgepakt in de juiste regio, op de wijze zoals in die regio gebruikelijk is.

Waarom komt er een Landelijk Meldnummer niet-acuut en wat is het doel van dit nummer?
In zijn eindrapportage heeft het Schakelteam Verwarde Personen geadviseerd om een landelijk 24/7 advies- en meldnummer te realiseren voor de melding van niet-acute signalen, dat doorschakelt naar bestaande regionale meldpunten. De staatssecretaris heeft het advies omarmd en toegezegd dat het landelijk meldnummer voor de zomer van 2020 operationeel is.

Het doel van het Landelijk Meldnummer is het vergroten van de vindbaarheid van de regionale meldpunten, ook voor degenen die zorgen hebben over iemand die zich in een andere regio bevindt. Hoe groter de landelijke dekking van regionale meldpunten en hoe vollediger de aansluiting van het Landelijk Meldnummer op alle bestaande regionale meldpunten, hoe beter kwetsbare mensen, maar ook bellers met zorgen over een kwetsbare medemens, kunnen worden geholpen.

Wat wordt er verder van mijn meldpunt verwacht?

Van u als meldpunt wordt niets extra’s verwacht behalve dat u wijzigingen doorgeeft van het telefoonnummer, de openingstijden of de aangesloten postcodes. In de testfase onderzoeken we of de verbinding van het Landelijk Meldnummer niet-acuut naar de meldpunten goed verloopt. Daarvoor is van belang dat via de instanties meldingen als eerste bij het landelijk meldnummer binnen komen. U mag uiteraard zelf ook de relaties in uw regio vragen om het landelijk meldnummer te testen.  

Hoe kan ik een wijziging in het telefoonnummer, de aangesloten postcodes of de openingstijden van mijn meldpunt doorgeven?

Wijzigingen in het telefoonnummer of de openingstijden van uw meldpunt, of wijzigingen wat betreft de aangesloten postcodegebieden kunt u doorgeven aan Evolve, de technische dienstverlener via macd@evolveip.eu

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het Landelijk Meldnummer niet-acuut, of over de aansluiting met mijn meldpunt?

Bij onduidelijkheden over de werking van het Landelijk Meldnummer niet-acuut, de aansluiting van het landelijk nummer op uw meldpunt of bij problemen met de aansluiting, kunt u een e-mail sturen naar dpb-cz@minvws.nl 

Betekent de komst van het Landelijk Meldnummer niet-acuut dat ik er in mijn regio/gemeente nóg een nummer bijkrijg?
Nee, het Landelijk Meldnummer is geen extra nummer voor de gemeenten en regio’s, maar een telefoonnummer dat aansluit op/doorschakelt naar het reeds bestaande telefoonnummer van het meldpunt voor niet-acute zorgen. Het Landelijk Meldnummer vervangt daarmee niet het regionale of gemeentelijke meldpunt. Regio’s en gemeenten blijven het telefoonnummer van hun meldpunt gebruiken en zullen ook via die route meldingen blijven ontvangen.

Is het Landelijk Meldnummer niet-acuut ook bedoeld voor de meldfunctie van de Wvggz?
Nee, het Landelijk Meldnummer niet-acuut is er voor de verbinding naar de meldpunten voor niet-acute zorg. Dit meldpunt kan wel worden gecombineerd met bijvoorbeeld de meldfunctie voor de Wvggz. Dat gebeurt al in veel gemeenten en regio’s.

Het landelijk meldnummer is echter niet bedoeld voor het doorverbinden van Wvggz-meldingen, de communicatie over het landelijk nummer is daar ook niet op gericht. De Wvggz-meldingen zullen dus via een andere weg bij het regionale of gemeentelijke meldpunt binnen blijven komen.

Doelgroep/bereikbaarheid/regionale meldpunten

Wie kunnen bellen naar het Landelijk Meldnummer niet-acuut?
Het Landelijk Meldnummer niet-acuut is bedoeld voor burgers die (niet-acute) zorgen hebben over anderen, zoals een buur, buurtgenoot, kennis of familielid (op afstand). De verwachting is dat politie en professionals over het algemeen goed bekend zijn met de regionale sociale kaart en rechtstreeks naar het regionale meldpunt zullen bellen.  Maar in principe kan iedereen bellen naar het Landelijk Meldnummer niet-acuut.

Wanneer is het Landelijk Meldnummer bereikbaar en wat betekent dit voor het meldpunt in mijn gemeente of regio?
Het Landelijk Meldnummer niet-acuut kan altijd (24/7) worden gebeld, maar dat betekent niet dat  een beller via het Landelijk Meldnummer altijd direct in contact komt met een regionaal meldpunt. In de gevallen dat een beller via het Landelijk Meldnummer belt voor een regio met een 24-uurs dienst, is dit uiteraard wel het geval.

Bij de regionale meldpunten die niet 24/7 bereikbaar zijn (dat is in de meeste gevallen zo), krijgen bellers naar het Landelijk Meldnummer de mogelijkheid om op werkdagen van 9:00 uur tot 21:00 uur doorverbonden te worden met  MIND Korrelatie. MIND Korrelatie neemt géén meldingen aan en koppelt niet terug aan het regionale meldpunt. MIND Korrelatie kan de beller wel aanhoren en meedenken/adviseren.

In de gevallen dat het betreffende regionale meldpunt een antwoordapparaat met inspreekfunctie heeft na sluitingstijd, kan de beller er ook voor kiezen om daar een (terugbel)boodschap achter te laten.

Bij de regionale meldpunten die geopend zijn tijdens kantooruren is het voor het informeren van bellers na 21:00 uur en in het weekend raadzaam om, als er geen antwoordapparaat met inspreekfunctie is, in ieder geval een bericht te laten horen met informatie wanneer en hoe er wel contact kan worden opgenomen met het betreffende meldpunt.

Hoe wordt de testfase van het landelijk nummer in de zomer ingericht?

Van het nummer Veilig Thuis weten we dat het beter is om de start van een meldnummer en de communicatie naar het publiek niet gelijktijdig te laten plaatsvinden. Daarom is ervoor gekozen om in de zomermaanden in de praktijk te testen of de aansluiting tussen het landelijk meldnummer en de regionale en gemeentelijke meldnummers goed verloopt.

Voor de testfase wordt het landelijk nummer gedeeld met instanties zoals de Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, Aedes, ambulancediensten en de Landelijke Vereniging van Huisartsen met het verzoek het nummer te delen met hun leden. Het is de bedoeling dat de leden (deurwaarders, huisartsen enzovoorts), het landelijk nummer bellen of laten bellen als er sprake is van zorgen over een kwetsbare persoon. Door in de testperiode daadwerkelijk te bellen met het landelijk nummer kunnen problemen worden opgespoord en opgelost. Ook de politie wordt geïnformeerd over het landelijk meldnummer.

Wat gebeurt er in de regio’s waar nog geen meldpunt aanwezig is? Wat is de rol van Korrelatie?
V
oor plekken waar nu nog geen regionaal meldpunt aanwezig is, is een achtervang geregeld, zodat bellers toch iemand aan de lijn krijgen. Deze achtervang zal worden verzorgd door MIND Korrelatie. Ook in dit geval neemt MIND Korrelatie géén meldingen aan en wordt er niet teruggekoppeld aan de regio. MIND Korrelatie kan de beller wel aanhoren en meedenken/adviseren.

Wat houdt de wettelijke borging van de regionale meldpunten in?
De wettelijke borging van de regionale meldpunten niet-acute zorg wordt voorbereid. Dit loopt mee in het bredere, interdepartementale traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP), in de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). Het gaat over het opnemen - in de Wmo 2015 - van een opdracht aan gemeenten om te zorgen voor een meldpunt niet-acuut en de borging van de benodigde gegevensverwerking. De Wams zal naar verwachting per 1 januari 2022 in werking treden.

Hoe vaak zal het Landelijk Meldnummer worden gebeld?
Het is nog niet duidelijk of het Landelijk Meldnummer, nadat de landelijke communicatie is gestart in het najaar, veel zal worden gebeld. Voor een deel zal dat afhangen van de actualiteit: bij incidenten zal in de media meer aandacht worden gegeven aan het landelijke nummer. De communicatie zal niet groots worden opgezet. In 2021 wordt geëvalueerd hoe vaak het Landelijk Meldnummer is gebeld, of dit nummer naar behoren functioneert en hoe gemeenten en regio’s het Landelijk Meldnummer ervaren.

Communicatie

Wat is er al bekend over de publiekscommunicatie over het Landelijk Meldnummer niet-acuut?
De publiekscommunicatie over het Landelijk Meldnummer niet-acuut start in het najaar. Er wordt geen gebruik gemaakt van radio en tv. De publiekscommunicatie richt zich op de bekendmaking van het nummer zodat burgers weten dat er een nummer is dat ze kunnen bellen als zij zich zorgen maken over een kwetsbaar persoon in hun omgeving. Daarnaast benadrukken we dat het nummer er is voor burgers die zich zorgen maken over een kwetsbare medeburger. Het gaat om de zorg voor de ander. Voor het Landelijk Meldnummer niet-acuut wordt nog een naam ontwikkeld. Die delen we uiteraard met u zodra de naam bekend is.

Wordt van mij verwacht dat ik communiceer over het Landelijk Meldpunt?

Nee u hoeft niets te doen. De zomerperiode beschouwen we als een testfase, waarbij de communicatie over het landelijk nummer low-profile wordt ingestoken.

Gaat het telefoonnummer Landelijk Meldnummer niet-acuut heten?
Nee, de naam ‘Landelijk Meldnummer niet-acuut’ is een werknaam. De Directie Communicatie denkt na over een goede en aansprekende naam. Dat doen ze in samenwerking met een klankbordgroep, waarin ook het veld is vertegenwoordigd. Doel is dat  voor burgers duidelijk is in welk geval het landelijke nummer kan worden gebeld.

Hoe ziet de communicatie over het Landelijk Meldnummer er uit?
Voor de communicatie over het Landelijk Meldnummer niet-acuut is een klankbordgroep ingericht waarin o.a. een ervaringsdeskundige, vertegenwoordigers van pilots van regionale meldnummers, GGD GHOR Nederland, de VNG en de politie zitting hebben. De klankbordgroep denkt mee over de kernboodschap. Het wordt geen grootse campagne via radio/televisie/abri’s. Er wordt nog nagedacht over een goede vorm. De communicatie zal zich richten op burgers in het algemeen.

Wat betekent de landelijke communicatie voor de communicatie over het meldpunt in mijn gemeente of regio?
De communicatie over het meldpunt in de eigen gemeente of regio kan naast de communicatie over het Landelijk Meldnummer blijven bestaan. De eigen communicatie is immers toegespitst op de inwoners in de eigen gemeente of regio en daarmee van groot belang voor de lokale vindbaarheid van het nummer.