Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.

Verdrietig kind

Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft daarom de gemeenten gevraagd om die ouders over de volle breedte hulp te bieden. De VNG heeft met staatssecretaris van Huffelen sinds juni 2020 het gesprek gevoerd over de randvoorwaarden waaronder gemeenten de benodigde ondersteuning aan de gedupeerde ouders kunnen bieden. VNG en Belastingdienst/Toeslagen hebben op 28 september 2020 een akkoord bereikt om ondersteuning te bieden aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire.

Om gemeenten te ondersteunen, heeft de VNG een steunpunt ingericht waar gemeenten terecht kunnen voor vragen en implementatieondersteuning.

Contact steunpunt

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar hersteloperatie@vng.nl of bellen naar 070 373 82 32.

De ondersteuning wordt op dit moment verder uitgewerkt. Bij de ondersteuning moet u denken aan: een stappenplan, een webinar, de meest gestelde vragen en antwoorden, wekelijkse (be)spreekuren, formats en implementatieondersteuning. Ook brengt de VNG gemeenten met elkaar in contact zodat zij van elkaar kunnen leren.

Wij houden u via nieuwsbrieven en deze pagina op de hoogte van de activiteiten.

Documenten

Factsheet

Om gemeenten te ondersteunen bij het snel inrichten van een meldpunt of loket heeft de VNG een factsheet opgesteld.

Tekeningen

Handreikingen

Format brieven moratorium

Op 9 maart is artikel 49i van de Algemene inkomensafhankelijke regelingen gepubliceerd in het Staatsblad. Dit wetsartikel laat een bijzondere maatregel in werking treden: het moratorium (‘pauzeknop’). Het moratorium geldt in ieder geval tot 1 mei voor alle ouders die zich tot 12 februari hebben gemeld bij de Belastingdienst/Toeslagen. Gedurende het moratorium kunnen schuldeisers geen verhaalsancties uitvoeren. Het moratorium geldt in beginsel niet voor betaalregelingen, zoals de MSNP. Het kan echter wel wenselijk zijn – zowel voor de inwoner als voor de schuldeiser – om ook betaalafspraken tijdelijk op te schorten, totdat er meer bekend is over de (landelijke) afwikkeling van schulden van gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire. Schuldeisers waar nog geen betaalregeling mee is getroffen, dienen ook op de hoogte te worden gesteld van het feit dat het moratorium geldt voor de ouder.

Om schuldeisers op de hoogte te stellen van het moratorium heeft de VNG drie format-brieven opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken:

  • Dit format (doc) is bedoeld om schuldeisers waar een betaalregeling mee is getroffen op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen en hen dwingend te verzoeken zich vrijwillig te verbinden aan het moratorium;
  • Dit format (doc) is bedoeld om schuldeisers op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen en hen erop te wijzen dat de inwoner onder het moratorium valt.
  • Dit format (doc) is bedoeld om inwoners op de hoogte te stellen dat het moratorium op hen van toepassing is.
  • Voorbeeldbrieven (doc) In dit document zijn vier voorbeeldbrieven opgenomen om mogelijk gedupeerde ouders op de hoogte te stellen van het toepassen van het moratorium op de openstaande vorderingen.

Niet alle schulden worden kwijtgescholden door de gemeente, bijvoorbeeld omdat de schuld betrekking heeft op 2021. Deze schuld valt mogelijk wel onder het moratorium. Dit betekent dat de gemeente de vordering niet via dwangincasso mag incasseren, maar de schuld moet uiteindelijk wel worden betaald. Als de ouder dit niet doet, kan de gemeente de schuld na het moratorium via dwangincasso incasseren. Om gedupeerde ouders daarover te informeren heeft de VNG een format-brief opgesteld:

  • Dit format (doc) is bedoeld om gedupeerde ouders op de hoogte te stellen dat specifieke schulden wel betaald dienen te worden ook al is het moratorium voor hen van kracht. 

Nieuwsbrief Toeslagen

Het Steunpunt Hersteloperatie Toeslagen informeert de contactpersonen via een nieuwsbrief.

Werkwijze gemeenten en Belastingdienst/Toeslagen

Ouders die zich al bij de Belastingdienst/Toeslagen hebben gemeld als gedupeerde, worden meerdere keren persoonlijk geattendeerd op de mogelijkheid van aanvullende hulp binnen hun gemeente. De Belastingdienst/Toeslagen zorgt voor de organisatie en de communicatie naar de gedupeerde ouders over de ondersteuning van gemeenten en over wat de gemeente voor ouders kan betekenen. Waar mogelijk brengt de Belastingdienst ouders ook zo rechtstreeks mogelijk met uw gemeente in contact. Daarvoor is het belangrijk dat de Belastingdienst/Toeslagen weet wie de contactpersoon bij uw gemeente is.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inventariseren van mogelijke hulpvragen van de ouder op (één of meer van) de vijf leefgebieden; gemeenten kunnen echter niet garanderen dat zij voor alle vragen (op korte termijn) een oplossing hebben. De onderstaande plaat geeft een beeld van de werkzaamheden en is opgesteld samen met gemeenten.

Contact Belastingdienst/Toeslagen

Om gemeenten zo goed mogelijk te kunnen helpen bij de ondersteuning die zij ouders en kinderen geven is bij de Belastingdienst/Toeslagen voor zowel persoonsgebonden als voor algemene vragen een contactpunt ingericht. Het contactpunt is bereikbaar via odg@belastingdienst.nl.

Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag

Aan de had van de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag heeft de Belastingdienst veel vragen ontvangen. Bijvoorbeeld: Wie hebben recht op €30.000? Wanneer wordt dit bedrag uitbetaald? En hoe zit het als ik recht heb op meer compensatie? 

  • Via deze link komt u bij de meest gestelde vragen terecht.

Beeldmateriaal Hersteloperatie Toeslagen

De beelden zijn rechtenvrij en kunnen worden gebruikt door gemeenten voor op de website of voor andere communicatieve doeleinden. 

Meer informatie

  • Ledenbrief 20/081: In deze ledenbrief leest u meer over de financiële en inhoudelijke aspecten van dit akkoord en wat het betekent voor u als gemeente.
  • Ledenbrief 21/004: In deze ledenbrief leest u meer over onze reactie hierop en de stand van zaken van gegevensuitwisseling, financiën, brede schuldenaanpak en wat dit betekent voor u als gemeente. Ook nemen wij u mee in onze zorgen over het ontbreken van duidelijkheid over de schuldenaanpak in relatie tot de € 30.000 voor de gedupeerde ouders. 
  • Akkoord gemeenten en Belastingdienst over hulp getroffen toeslagouders (september 2020)