Nieuws
Het kabinet heeft bekend gemaakt dat het een akkoord heeft bereikt met de VNG over een aanvullend schuldhulpverleningsaanbod voor kinderen van door de Kinderopvangtoeslag gedupeerde ouders die kampen met problematische schulden.
(Mogelijk) gedupeerde ouders en kinderen die vallen onder de kindregeling, ontvangen van de gemeente – als ze dat willen - brede ondersteuning op de 5 leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk.
De stichting Sociale Banken Nederland (SBN) vraagt gemeenten gedupeerde ouders van de problemen met de kinderopvangtoeslag te wijzen op het bestaan van het loket Private Schulden en het loket Al Betaalde Schulden. Nog niet alle gedupeerde ouders hebben hun private schulden die in aanmerking komen ingediend.
In de meest recente ledenbrief over de hersteloperatie kinderopvangtoeslag informeren we gemeenten over de wijzigingen die in het herstelproces zijn aangebracht naar aanleiding van de herijking van de hersteloperatie. Ook gaan we in op andere actuele ontwikkelingen.
Een deel van de gedupeerde ouders van de Kinderopvangtoeslag woont op dit moment, al dan niet met hun gezin, in het buitenland. Zij hebben net als gedupeerde ouders in Nederland recht op compensatie bij 'gedupeerdheid' en brede ondersteuning op de vijf leefgebieden.
Het rijk en de VNG hebben een herijking van het herstelproces Kinderopvangtoeslag uitgevoerd. Daarbij is gekeken hoe dit proces kan worden verbeterd. Ook is onderzocht of er alternatieven zijn om het herstelproces voor ouders beter en sneller te maken. De resultaten zijn helaas niet waarop we hadden gehoopt.
De landelijke aanpak die tot doel heeft gedupeerde ouders, van wie kinderen uit huis zijn geplaatst te ondersteunen is gestart. Deze aanpak sluit aan bij de bestaande brede ondersteuning die gemeenten bieden vanuit steunpunten of contactpersonen kinderopvangtoeslag.
Een half miljoen Nederlanders probeert dagelijks het hoofd boven water te houden. En niet alleen omdat de energieprijzen stijgen of kinderen op zwemles moeten, maar altijd. De bestaanszekerheid van inwoners met een minimum inkomen is onvoldoende geborgd.
Nadat het kabinet deze zomer heeft geconstateerd dat de aanpak van de hersteloperatie toeslagen niet goed loopt, heeft de afgelopen maanden een herijking plaatsgevonden van deze operatie. Een belangrijke oplossingsrichting is een grotere rol voor gemeenten. De VNG is hier positief over.
De staatssecretaris van Financiën stuurde vandaag een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de herijking van de aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag. In de brief gaat de staatssecretaris onder meer in op de ambitie en het proces van de herijking, en de oplossingsrichtingen.