Het kabinet heeft bekend gemaakt dat het een akkoord heeft bereikt met de VNG over een aanvullend schuldhulpverleningsaanbod voor kinderen van door de Kinderopvangtoeslag gedupeerde ouders die kampen met problematische schulden. 

Met dit akkoord ontstaat ruimte om deze jongeren extra te ondersteunen bij het toewerken naar een nieuwe start en vermindering van hun schulden. Het aanvullend aanbod is alleen van toepassing op saneerbare, problematische schulden. 

In december 2022 is er door de Tweede Kamer een motie aangenomen die het kabinet oproept een aanvullend aanbod te ontwikkelen voor jongeren die vallen onder de kindregeling en te maken hebben met problematische schulden. Ook het kabinet onderschrijft de problematiek rond deze groep jongeren. Om die reden is er door het Rijk en de VNG de afgelopen periode voor deze groep een aanvullend schuldhulpverleningsaanbod ontwikkeld. 

Wat houdt het aanbod in? 

Het aanvullend schuldhulpverleningsaanbod biedt een oplossing voor saneerbare schulden en sluit aan op het reguliere proces van schuldhulpverlening. Het aanvullend aanbod is onderdeel van de brede ondersteuning. Dit betekent dat de gemeente met de jongere inventariseert wat er nodig is om een nieuwe start te maken. Het saneringskrediet en de voorzieningen die nodig zijn voor het bieden van een toekomstperspectief worden aangeboden via de brede ondersteuning en worden opgenomen in het plan van aanpak dat daar onderdeel van uitmaakt. 

Op twee punten onderscheidt het aanvullend aanbod zich van het reguliere schuldhulpverleningsproces: 

  1. Om voor het aanbod in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van problematische schulden (er is redelijkerwijs te voorzien dat de jongere niet binnen 36 maanden de openstaande saneerbare schulden kan afbetalen). Voor deze beoordeling wordt de tegemoetkoming van €10.000 vanuit de kindregeling buiten beschouwing gelaten.  
  2. Het voorstel wordt gedaan op basis van een saneringskrediet, waarbij de tegemoetkoming wel wordt meegerekend. Met andere woorden: het voorstel wordt gedaan op basis van de werkelijke aflossingscapaciteit. Na akkoord van de schuldeisers kan het saneringskrediet door de gemeente via de Spuk brede ondersteuning worden gedeclareerd en wordt er van de jongere geen financiële tegenprestatie verwacht.

Gemeenten kunnen dit aanbod doen aan alle jongeren van 18 jaar en ouder met problematische schulden vallend onder de kindregeling die na 5 november 2022 in een schuldregeling zijn opgenomen, tot een jaar nadat de jongere de tegemoetkoming vanuit de kindregeling heeft ontvangen. Jongeren die de tegemoetkoming voor datum publicatie hebben ontvangen, mogen zich tot 1 november 2024 melden bij de gemeente om van het aanvullend aanbod gebruik te maken. 

Meer informatie voor gemeenten: Handreiking aanvullend schuldhulpverleningsaanbod voor jongeren

Brede ondersteuning via de kindregeling 

Sinds 5 november 2022 bieden gemeenten brede ondersteuning aan jongeren die in aanmerking komen voor de kindregeling. De VNG en het Ministerie van Financiën ontvangen sinds de inwerkingtreding van de kindregeling signalen vanuit gemeenten dat het maken van een nieuwe start voor een groep jongeren wordt belemmerd door onoplosbare financiële problemen en schulden. De brede ondersteuning biedt gemeenten geen handvatten om deze groep jongeren gericht met deze issues te helpen, omdat financieel herstel geen onderdeel uitmaakt van brede ondersteuning. Het aanvullend schuldhulpverleningsaanbod zorgt voor een oplossing voor saneerbare schulden en een verbetering van de ondersteuning die gemeenten aan deze kwetsbare groep kunnen bieden.