De afspraken over de compensatie van de kosten die gemeenten in het kader van de hersteloperatie maken, zijn opgenomen in zogenaamde specifieke uitkeringen. Deze zijn vormgegeven in ministeriële regelingen. 

hersteloperatie-toeslagen-3583-1920.jpg

Bij specifieke uitkeringen (Spuk's) gaat het om geld dat gemeenten heeft uitgegeven aan bepaalde taken en - na verantwoording daarover te hebben afgelegd - van het rijk heeft terugontvangen. In sommige situaties krijgen gemeenten een voorschot of kunnen zij een voorschot aanvragen. Ook dan moeten gemeenten zich later verantwoorden over de uitgaven, en kijkt de accountant mee of de uitgaven zijn gedaan. Dat gebeurt volgens de regels van de Specifieke Uitkering (Spuk). Per Spuk zijn handreikingen beschikbaar. Daarnaast worden veel vragen beantwoord via vraag en antwoorden.

Handreikingen Spuk's hersteloperatie:

Veelgestelde vragen en antwoorden

Jaarlijkse verantwoording volgens SiSa-systematiek

De uitgaven voor de brede ondersteuning aan ouders en kinderen en de pauzering en het kwijtschelden van schulden aan gedupeerde ouders/toeslagpartners wordt jaarlijks verantwoord. De verantwoording vindt plaats volgens de SiSa-systematiek. Vanuit deze Single-Information-Single-audit-systematiek loopt de verantwoording mee in de jaarlijkse gemeentelijke proces van financiële verantwoording. Gemeenten dienen jaarlijks hun gecontroleerde jaarrekening in voor 15 juli bij het ministerie van  BZK. De verantwoording over de gemaakte kosten die gedeclareerd kunnen worden op basis van de Spuk's maakt onderdeel uit van dit proces.

Documentatie voor SiSa verantwoording: