Nieuws
31 augustus 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Financiën, U vergadert 6 september over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren zaken met een keur aan brieven, nota’s en wetsvoorstellen. In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen te voorkomen dat Nederland stil komt te...
hersteloperatie-toeslagen-3583-1920.jpg
22 juni 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op donderdag 29 juni debatteert u weer met staatssecretaris De Vries over de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag. Vanuit de VNG willen we twee zaken bij u onder de aandacht brengen: Leg relatie tussen VSO en Brede Ondersteuning door gemeenten Maak tempo met de hersteloperatie – om verdere afbraak...
hersteloperatie-toeslagen-3583-1920.jpg
30 september 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/052
Geachte leden van college en gemeenteraad, Sinds september 2020 ondersteunen gemeenten op verzoek van het kabinet de tienduizenden ouders die zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/ Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Gemeenten bieden brede ondersteuning op de vijf leefgebieden (huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding...
vrouw achter bureau met rekeningen en rekenapparaat
20 september 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Bij de behandeling van de Wet hersteloperatie toeslagen (36151) willen wij u een aantal opmerkingen vanuit gemeenten meegeven. In het algemeen zien wij de Wet Hersteloperatie Toeslagen als de wettelijke vastlegging van eerdere regelingen. Over onze standpunten en risico’s die wij zagen bij eerdere regelingen hebben...
vrouw achter bureau met rekeningen en rekenapparaat
13 december 2021
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, A.s. donderdag 16 december debatteert u met staatssecretaris Van Huffelen over de Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagen. Nadat het kabinet deze zomer heeft geconstateerd dat de aanpak van de hersteloperatie toeslagen niet goed loopt, heeft de afgelopen maanden een herijking plaatsgevonden van deze operatie. Een belangrijke oplossingsrichting is een...
Moeder en kind in gesprek met medewerkster gemeente
14 december 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/083
Aanleiding De Toeslagenaffaire laat zien dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming geen vanzelfsprekendheden zijn. Alle overheidsdiensten, zeker ook de gemeenten, voelen de urgentie om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te verbeteren en het geschade vertrouwen in de overheid te herstellen. Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)...