De Omgevingswet zorgt voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomge­ving. In de Omgevingswet worden daardoor het ruimtelijk spoor en het milieuspoor verder geïntegreerd. Het gemeentelijke omgevingsplan is straks hét instrument waarin deze integratie op lokaal niveau plaatsvindt.

Let op: De uitgave Milieuzonering Nieuwe Stijl 2019 wordt najaar 2023 vervangen door een VNG-uitgave ‘Activiteiten en milieuzonering Omgevingswet 2023, ook voor toepassing buiten bedrijventerreinen.


Vooruitlopend op de komst van het omgevingsplan en de Omgevingswet kunnen gemeenten op grond van de Crisis- en herstelwet experimenteren met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Door een wijziging van de Crisis- en herstelwet (Transitiewet) kan een project laagdrempelig worden aangemeld voor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit maakt het gemakkelijker onder het huidige recht te anticiperen op de Omgevingswet.

In 2019 is de uitgave Milieuzonering nieuwe stijl gepubliceerd. Kern van deze publicatie is om de toelating van bedrijven te reguleren op basis van een voor een locatie beschikbaar gestelde milieuruimte per bedrijf, aan de hand van concrete milieuwaarden.

Staalkaart Bedrijventerrein

In de Staalkaart Bedrijventerrein is laten zien hoe activiteiten met gebruiksruimte en milieugevolgen inpasbaar kunnen worden gemaakt en welke regeling in het omgevingsplan hiervoor kan worden opgenomen. In deze staalkaart, nu opgenomen in de geïntegreerde staalkaart, is gebruik gemaakt van de systematiek Milieuzonering nieuwe stijl uit 2019, maar dan omgezet voor toepassing onder de Omgevingswet. De uitgave Milieuzonering Nieuwe Stijl 2019 wordt najaar 2023 vervangen door een VNG-uitgave ‘Activiteiten en milieuzonering Omgevingswet 2023, ook voor toepassing buiten bedrijventerreinen.

Servicedocument

In de nieuwe systematiek wordt de toelating van activiteiten niet meer gekoppeld aan een bij de regels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten met milieucategorieën. Dit geeft op het oog minder houvast bij het bepalen of een activiteit wel of niet direct is toegelaten op grond van het omgevingsplan. Daarom publiceert de VNG naast de nieuwe uitgave die na de zomer verschijnt een zogenaamd serviceproduct. Dit ‘servicedocument’ is een hulpmiddel voor gebruikers van het omgevingsplan, waaronder eindgebruikers (bedrijven en omwonenden) en medewerkers in het VTH-proces (gemeenten en omgevingsdiensten).

Meer informatie