VNG Magazine nummer 5, 1 april 2022

Tekst: VNG

Alle informatie over beleid en uitvoering op één plek

Sinds afgelopen week is alle informatie over wat de VNG doet met en voor haar leden te vinden op één website: vng.nl.
Waar tot voor kort de projecten, programma’s, producten en diensten die door VNG Realisatie worden uitgevoerd te vinden waren op de website vngrealisatie.nl, zijn deze nu overzichtelijk gepubliceerd op vng.nl. Door het samenbrengen van informatie over beleid én uitvoering op één centraal websiteplatform kunnen wij gemeenten nog beter informeren.


Terugblik VNG-commissie Informatiesamenleving

De commissie Informatiesamenleving en de commissie Bestuur en Veiligheid hebben op 10 maart met het College voor Dienstverleningszaken vergaderd over het thema Digitale Veiligheid. Een van de hoofdonderwerpen betrof de geleerde lessen ten aanzien van de kwetsbaarheden die zich hebben voorgedaan met onder andere software Log4j.

Hoofdlijnenbrief Digitalisering
Verder was er aandacht voor de recent gepubliceerde hoofdlijnenbrief Digitalisering van BZK. De brief beschrijft op hoofdlijnen de doelen en ambities voor de digitale transitie. Veel van de ontwikkelingen en onderwerpen die de gemeenten en de VNG hebben aangejaagd en van belang achten, zijn hierin openomen.

Single Digital Gateway
Tijdens de separate vergadering van de commissie informatiesamenleving zijn onder andere de onderwerpen Single Digital Gateway en de VNG Datastrategie behandeld. Via de Single Digital Gateway kunnen Europese burgers relevante informatie, procedures en diensten vinden van overheden. Gemeenten zijn bijvoorbeeld verplicht informatie over hun producten en diensten in het Nederlands en Engels beschikbaar te stellen. De VNG werkt aan een datastrategie. De strategie schetst op hoofdlijnen hoe gemeenten de maatschappelijke opgaven effectiever kunnen aanpakken, waarbij ook de risico’s van datagebruik goed worden afgewogen.


Terugblik VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu

Tijdens de vergadering van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) werd gesproken over gebiedsgericht werken, transport van gevaarlijke stoffen via het spoor en een aantal Europese voorstellen.

Gebiedsgericht werken en regie op ruimtelijke opgaven
Er lopen momenteel diverse trajecten rondom gebiedsgericht werken en regie op ruimtelijke opgaven. De commissie heeft een aantal aandachtspunten meegegeven. Zo moet de regie uitnodigend zijn, met samenwerking als uitgangspunt. Daarbij vindt de commissie dat de energie vooral op de opgave moet zitten en gekeken moet worden hoe de slagkracht op regionaal niveau versterkt kan worden.

Transport van gevaarlijke stoffen via het spoor
Structurele overschrijdingen van de hoeveelheid transport van gevaarlijke stoffen per spoor zijn voor het ministerie van IenW aanleiding geweest om het ‘Programma Robuust Basisnet Spoor’ op te zetten. De commissie heeft besproken wat zij van een basisnet verwacht en wat belangrijk is voor gemeenten. In ieder geval moeten de rollen en verantwoordelijkheden helder zijn en aansluiten bij de mate waarin gemeenten invloed hebben.

EU-mobiliteitspakket
In het EU-mobiliteitspakket staat het nieuwe EU-kader voor stedelijke mobiliteit centraal. Tegelijk met het Europees kader voor stedelijke mobiliteit heeft de Europese Commissie twee wetgevende voorstellen gedaan. Het eerste voorstel betreft een verordening die de belangrijkste nationale transportnetwerken via corridors aan elkaar moet koppelen. Het tweede voorstel is bedoeld om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van infrastructuurdata, verkeersdata en reisdata over het gehele wegennetwerk te verbeteren.

Europese herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD)
De Europese Commissie heeft de richtlijn over de energieprestatie van gebouwen herzien. De plannen sluiten goed aan bij onze eigen klimaatambities voor de gebouwde omgeving. De commissie gaat akkoord met de conceptstandpunten op de herziening, maar ook wordt gevraagd scherp te zijn op de uitvoering. Ook wordt aangegeven dat het mogelijk moet worden een koppeling te maken met de routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging