VNG Magazine nummer 1, 28 januari 2022

Tekst: VNG

VNG roept gemeenten op om deel te nemen aan Europaonderzoek

De VNG en het Huis van de Nederlandse Provincies laten in 2022 een onderzoek doen naar de europeanisering van Nederlandse gemeenten en provincies. Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Hans Vollaard en dr. Marij Swinkels van de Universiteit Utrecht.
Decentrale overheden zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving van EU-beleid. Daarnaast biedt Europese samenwerking ontwikkelingskansen. Op dit moment ontbreekt het aan een actueel en representatief beeld van de manier waarop Nederlandse gemeenten en provincies inspelen op de Europese Unie. Het is belangrijk om de behoeften, belangen en problemen in kaart te brengen, zodat hiervoor dienstverlening kan worden ontwikkeld en decentrale overheden optimaal gebruik kunnen maken van de kansen die Europa biedt.
De VNG vraagt alle gemeenten om deel te nemen. Op 1 februari 2022 stuurt de VNG hiervoor een enquête naar alle gemeentesecretarissen. Ook als uw gemeente geen of weinig Europese activiteiten onderneemt, is uw deelname belangrijk.
 

Terugblik ALV van 13 januari 2022

Tijdens de ALV hebben de leden ingestemd met de ingediende moties. Verder stonden het VNG Jaarplan 2022, het regeerakkoord en de herijking gemeente­fonds op de agenda. Een videoverslag van de ALV vindt u op vng.nl.
Zie ook 'De onvrede ligt op tafel' (VNG Magazine 28 januari 2022).
 

Terugblik commissie RWM, 9 december 2021

Een deel van de vergadering was samen met de commissie EKEM, over het rapport Sturen op Ruimte van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Daarna kwam de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan bod.

Rapport ‘Sturen op Ruimte’
Er is een nieuwe ronde van landinrichting nodig. Een kwalitatief aantrekkelijker Nederland moet hiervan het doel zijn. Voorstellen van de Rli zijn: een (permanente) minister van ruimte, coördinerende bevoegdheid, stevige nationale doelen, grondbank, capaciteit bij het rijk en budget. De inleiders pleiten voor een heldere taakverdeling tussen overheden. De commissie merkt op dat ook het Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad voor het Openbaar Bestuur adviseren over versterking van integraal werken binnen het rijk in relatie tot ruimtelijke thema’s. Gesuggereerd wordt om met een gezamenlijk advies te komen.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
Gemeenten hebben in de toekomst minder werk aan eenvoudige bouwprojecten, maar er vervallen inkomsten uit leges. Per saldo krijgen gemeenten een eenmalige vergoeding voor de kosten van invoering en een structurele bijdrage van het rijk. De discussie gaat nu over de datum van inwerkingtreding (1 juli 2022). De commissie signaleert dat Brandweer Nederland zich afvraagt of de brandveiligheid voldoende is geborgd. Ook ligt er een relatie met de Omgevingswet, die tegelijkertijd in werking moet treden. Gewezen wordt op capaciteitsproblemen bij gemeenten bij invoering op dezelfde datum. De datum van 1 juli is niet heilig, maar moet niet te ver vooruit worden geschoven.
 

Terugblik commissie EKEM, 9 december 2021

Samen met de commissie RWM werd de position paper Gezonde leefomgeving besproken. Vervolgens stonden de gevolgen van de coronamaatregelen voor de regionale economie op de agenda.

Position paper Gezonde leefomgeving
Met de position paper wordt een VNG-standpunt ingenomen over gezondheidsbevordering in de fysieke leefomgeving en wordt de VNG-agenda voor de komende twee jaar bepaald. Belangrijkste punt van de paper is dat gezondheid meegenomen moet worden als afwegingsprincipe in de leefomgeving. Het belang van het onderwerp wordt door de commissies beaamd. We moeten dit als integraal onderwerp bezien met nieuwe ambities rond gezondheid.

Taskforce economisch herstel en transitie
Aan de commissie wordt gevraagd op welke vraagstukken de taskforce zich moet gaan richten. Er wordt onder andere gesproken over de gevolgen van de maatregelen voor arbeidsmobiliteit en de toekomstgerichtheid van bedrijven. De commissie concludeert dat we als gemeenten de lokale praktijk in herstel en transformatie meer op de agenda moeten zetten.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging