VNG Magazine nummer 18, 19 november 2021

Tekst: VNG

ALV 26 november 2021 uitgesteld

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen zijn de Bestuurdersdag en de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 26 november in Nieuwegein uitgesteld naar 11 februari 2022. Meer informatie over de ALV staat op vng.nl/alv.

Terugblik VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu, 28 oktober 2021

De VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) kwam donderdag 28 oktober bijeen. Hier volgt een terugblik op enkele onderwerpen die in de vergadering zijn besproken.  

Programma Beter Aanbesteden en Nationaal Programma MVI
Er liggen kansen bij gemeenten om hun inkoop te verbeteren. Het programma Beter Aanbesteden loopt van 2021 t/m 2024, de nadruk ligt op de gemeentelijke inkooppraktijk. Wat betreft Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is het standpunt van de VNG dat MVI vraagt om een professionele inkooppraktijk. Commitment aan het verbeteren van de inkooppraktijk is cruciaal: de Europese Green Deal-wetgeving rukt op en laat zien dat inkoop terugkomt in sectorale wetgeving.

Presentatie project zeer zorgwekkende stoffen decentraal
De problemen door uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) komen steeds vaker in het nieuws. Er is behoefte aan kennis over zeer zorgwekkende stoffen en die kennis is nog in ontwikkeling. Daarnaast is breder en meer integraal beleid nodig. Het IPO en de VNG hebben daarom zelf het initiatief genomen tot het project ZZS decentraal. De commissie neemt kennis van de presentatie over het project en geeft onder andere mee dat dit een Europees probleem is dat slechts deels op nationaal niveau opgelost kan worden en dat het belangrijk is om ondernemers vanaf het begin mee te nemen.

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed: creëren maatschappelijke meerwaarde
Het VNG-bestuur stelde in 2020 de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed vast. Deze routekaart bevat een doorrekening van al het gemeentelijke maatschappelijke vastgoed bij elkaar. Een volgende stap is dat alle gemeenten deze routekaart doorvertalen naar een gemeentelijke aanpak. We zien dat nog niet alle gemeenten bezig zijn met het maken van een eigen aanpak of een routekaart, terwijl aan het maatschappelijk vastgoed in het Klimaatakkoord een voorbeeldrol is toegekend. Het voorstel is daarom om te werken aan het verhogen van het bestuurlijke draagvlak voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, waarbij gemeenten ambtelijk worden ondersteund. De commissie geeft een aantal aandachtspunten mee en stemt in. Eén van die punten is om portefeuillehouders op de betreffende terreinen te betrekken als het bijvoorbeeld gaat om toekomst en functie van gebouwen.

Standpunt Fit for 55
Het Europese Fit for 55-pakket is een uitwerking van de EU-klimaatwet die in het voorjaar is aangenomen. Het pakket bevat maatregelen die gemeenten direct raken. De commissie kan zich vinden in het VNG-standpunt en benadrukt dat het belangrijk is dat de randvoorwaarden van het Klimaatakkoord worden ingevuld en dat inzichtelijk wordt wat de gevolgen van het EU-pakket zijn voor gemeenten.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging

VNG organiseert tweede editie GemeenteDelers

Ook dit jaar organiseert de VNG weer GemeenteDelers: een landelijke competitie voor alle gemeenten waarin de beste, mooiste, meest innovatieve en menselijke projecten, initiatieven en oplossingen in de schijnwerpers worden gezet. Het doel: kennis delen zodat gemeenten van elkaar kunnen leren. De competitie is bedoeld voor initiatieven die de lokale dienstverlening aan inwoners en ondernemers verbeteren. Er wordt extra gelet op: het tonen van lef, kijken naar wat wél kan, samenwerken met inwoners en ondernemers, inclusie en de menselijke maat.

Meer informatie en het inschrijvingsformulier staan op Gemeentedelers.nl. De inschrijving sluit op 5 december 2021.