VNG Magazine nummer 6, 2 april 2021

Tekst: VNG

Terugblik commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit, 11 maart

De VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) sprak digitaal op 11 maart.

Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)
Het Fonds GGU wordt gevuld door alle gemeenten en gebruikt voor gezamenlijke projecten in opdracht van de VNG. Wim Willems (wethouder van Apeldoorn en lid van het College van Dienstverleningszaken van de VNG) geeft het belang aan van de gezamenlijke inspanningen. Hij noemt digitale weerbaarheid, collectieve inkoop, datagericht werken en waarstaatjegemeente.nl. De verschillende VNG-commissies wordt gevraagd om input, zodat het Fonds GGU beter kan aansluiten bij de maatschappelijke opgaven.

De commissie signaleert dat het fysiek domein relatief weinig gebruikmaakt van het fonds. De grote transities in het fysieke domein, zoals de energietransitie en de Omgevingswet, zijn tot nu toe kortdurend gefinancierd. Onderwerpen als het Digitaal Stelsel Omgevingswet of digitalisering in de mobiliteit zouden prima passen binnen de doelstellingen van het Fonds GGU.

Het is de vraag of er extra middelen kunnen worden gevonden. Herverdeling binnen het fonds biedt beperkte mogelijkheden, doordat een groot deel van de te besteden gelden vastligt. Vergroting van het fonds is een vraag voor de algemene ledenvergadering. GGU levert gemeenten veel besparingen op door dingen één keer te realiseren.

Geconcludeerd wordt dat de commissie zich kan vinden in de inzet van het Fonds voor 2022, maar dat er behoefte is aan meer GGU-middelen voor de opgaven in het fysiek domein. Dit zal bij het bestuur worden aangegeven.

Ook overlegde de commissie over de financiën van de Omgevingswet. Hierover leest u meer op vng.nl/vereniging.

 

Terugblik College voor Arbeidszaken 10 maart

Het College voor Arbeidszaken (CvA) vergaderde digitaal op 10 maart.

Cao Gemeenten en Cao SGO
De werkgevers VNG en WSGO (Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) voeren sinds november 2020 overleg met de vakbonden over een nieuwe cao. Op 19 februari hebben de vakbonden het overleg opgeschort. Hoewel werkgevers verschillende pogingen hebben gedaan om afspraken te maken, is het niet gelukt om dichter bij elkaar te komen. Over diverse onderwerpen waaronder thuiswerken, harmonisatie van het bovenwettelijke verlof en de loonontwikkeling bestaat een verschil van mening.

Het College voor Arbeidszaken werd door de onderhandelingsdelegatie bijgepraat over dit laatste cao-overleg. Het college staat achter de ingezette lijn van de onderhandelingsdelegatie en hoopt dat de vakbonden terugkeren aan de cao-tafel.

Pensioen
Ter voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel per 2026 werkt de Pensioenkamer de komende jaren met werkhypotheses om tot een nieuwe ABP-pensioenregeling te komen. In de diverse werkhypotheses zijn de verschillende vraagstukken om te komen tot de nieuwe ABP-pensioenregeling opgedeeld.

De eerste werkhypothese betreft de keuze voor het soort pensioencontract.

Het College voor Arbeidszaken werd gevraagd een keuze te maken tussen het nieuwe pensioencontract of de verbeterde premieregeling. Deze contractkeuze is fundamenteel, omdat ze de basis is voor de verdere uitwerking van de ABP-pensioenregeling. Deze keus wordt meegenomen naar het overleg in de Pensioenkamer. De uiteindelijke keus voor een soort pensioencontract wordt daar naar verwachting de komende maand afgestemd.

Cao Aan de Slag
De Kamer Inclusieve Arbeid heeft namens de VNG en Cedris een onderhandelaarsresultaat bereikt met de FNV en het CNV over een cao voor mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en in dienst zijn van een gemeente, een gemeenschappelijke regeling of ander publieke organisatie belast met de begeleiding van mensen naar regulier werk. De cao heeft de titel Cao Aan de Slag en bevordert de doorstroom naar reguliere banen.

De gemeenten wordt gevraagd om via een ledenraadpleging te stemmen over deze nieuwe cao. Meer informatie over de gemaakte afspraken en de stemprocedure verschijnt binnenkort in een ledenbrief.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging