Woensdag 14 juni 2023 van 11.30 tot 13.00 uur was de Algemene Ledenvergadering (ALV), onderdeel van het 2-daagse VNG Jaarcongres dat op 13 juni was gestart. Dit jaar vanuit Martiniplaza in Groningen.

Naast de agenda en stukken leest u op deze pagina meer info over de stemprocedure en mogelijkheid tot inspreken en over het indienen van moties:

Agenda

Toelichting op agenda (PDF, 189kB)

1 Opening
 

2 Benoeming van de notulencommissie ALV 14 juni 2023
 

Vaststelling notulen Najaars ALV 2 december 2022 (PDF, 442kB)
 

4 Mededelingen
 

5 Jaarverslag 2022, inclusief Financieel Jaarverslag en verantwoording over het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

6 Voorstellen inzet en financiën VNG 2024
a. Contributievoorstel VNG (PDF, 114kB)
b. Kadernota 2024 met ambities voor beleidsinzet en inzet op gebied GGU (PDF, 6,4MB), aanbiedingsdocument (PDF, 135kB)
c. De totale GGU-begroting 2024 en financiële bijdrage Fonds GGU (inclusief 5 proposities)  

7 Stand van zaken actuele trajecten
a. Meerjarig financieel perspectief financiën gemeenten (PDF, 176kB)
Nazending:

b. Principeakkoord Hervormingsagenda Jeugd (PDF, 1,7MB), aanbiedingsdocument (PDF, 146kB)
Nazending:

c. Verhoogde rijksdoelstelling voor CO2-reductie (PDF, 210kB)

d. Asielzaken (PDF, 100kB)
Nazending:

Verantwoording uitvoering moties (PDF, 178kB)
Nazending:  

 

Invulling vacatures in VNG-bestuur en -commissies (Ledenbrief, 10 mei 2023)
 

10 Verenigingsstrategie 2030 (PDF, 3MB), aanbiedingsdocument (PDF, 96kB)
Nazending:
De motie De Bilt e.a. “Van onderop naar de top” (PDF, 161kB) met als preadvies: overnemen (PDF, 117kB)
 

11 Rondvraag/WVTTK
 

12 Sluiting en aankondiging locatie VNG Congres 2024