VNG Magazine nummer 13, 11 september 2020

Tekst: VNG

Tweede tranche compensatie coronacrisis en Prinsjesdag
De VNG is vanaf het begin van de coronacrisis met het kabinet in gesprek over de financiële gevolgen hiervan voor gemeenten. In het voorjaar is afgesproken dat gemeenten een reële compensatie ontvangen voor extra uitgaven en inkomstenderving.
In mei besloot het kabinet over een eerste tranche compensatie. Het ging om onder andere inkomstenderving (parkeerbelasting en toeristenbelasting), eigen bijdrage Wmo, sport, meerkosten en inhaalzorg sociaal domein, noodopvang kinderen, openbaar vervoer en culturele voorzieningen.

Deze zomer zijn afspraken gemaakt over het compenseren van de extra uitgaven van de GGD’s en veiligheidsregio’s. Hiervoor is een bedrag gereserveerd van 365 miljoen euro. Daarnaast heeft het kabinet een besluit genomen over een tweede tranche compensatie van ruim 330 miljoen euro in 2020. Deze keer gaat het om de inkomstenderving precariobelasting en markt- en evenementenleges, lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen, toezicht en handhaving, vrijwilligersorganisaties jeugd, de organisatie van coronaproof verkiezingen en sociale werkbedrijven.

In de septembercirculaire maakt het ministerie van BZK bekend wat de toevoegingen aan het gemeentefonds betekenen per gemeente. Maar de coronacrisis is nog niet voorbij. De VNG blijft daarom met het kabinet in gesprek over compensatie van extra uitgaven en inkomstenderving in verband met corona.

Opschalingskorting
In aanloop naar Prinsjesdag heeft de VNG opnieuw aandacht gevraagd voor de structurele tekorten voor gemeenten en de opschalingskorting.

De VNG ageert al tijden tegen de onterechte opschalingskorting die aan gemeenten is opgelegd. Voor het eerst zien we nu beweging aan de kant van het Rijk. Het kabinet heeft gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten besloten de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 te bevriezen.

Dit leidt tot een verhoging van de algemene uitkering van het gemeentefonds van 70 miljoen euro in 2020 en 160 miljoen euro in 2021.
Dit is een eerste stap, want de opschalingskorting moet wat de VNG betreft structureel van tafel.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl

Algemene Ledenvergadering (ALV) op 25 september

De ALV vindt op 25 september online plaats met een uitzending vanuit de Willemshof – het kantoor van de VNG in Den Haag. Alle leden hebben op 28 augustus de agenda en vergaderstukken ontvangen. U kunt de stukken ook online inzien via vng.nl/alv.

Gezocht: kandidaten voor bestuur en commissies

Voor achttien vacatures in het bestuur en diverse commissies (inclusief colleges) zijn we op zoek naar kandidaten. Het gaat onder meer om de vacatures van voorzitter van het algemeen bestuur en om die van voorzitter van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat onze huidige voorzitter Jan van Zanen heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe benoemingstermijn.
Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor een of meer vacatures. Dit kan tot woensdag 23 september 2020, 12.00 uur.

Alle vacatures en de profielschetsen vindt u op vng.nl.

U kunt zich kandidaat stellen via governance.vng.nl.