VNG Magazine nummer 12, 30 augustus 2019

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Uit de commissies

Smart society

Op 4 juli vergaderde de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) samen met de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) over smart society en milieuzones.

VNG-medewerker Dirk van Brederode schetste drie toekomstmodellen van de smart society:
-    De Chinese, waarbij iedereen altijd is te volgen, bijvoorbeeld via sensoren met gezichtsherkenning in de openbare ruimte.
-    Het Amerikaanse model, waarbij data naar grote en groeiende private partijen gaan.
-    Die van de EU, met een vrije open markt.

De VNG speelt een rol bij het stimuleren van opschaling door gezamenlijke inkoop van materialen voor de inrichting van
de buitenruimte. Zo kunnen lichtmasten worden gebruikt voor dataverzameling. Een verkenning van de VNG om tot opschaling te komen, moet leiden tot een overzicht van het veld, het toetsen van behoeften en inzicht in de kosten en dekkingsmogelijkheden. Het resultaat van de verkenning wordt gepresenteerd op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) op
29 november. De volgende stap is een gemeentelijke smart society-agenda.

Milieuzones

Over milieuzones wordt afgesproken dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gemeenten eerst ambtelijk en daarna bestuurlijk met elkaar overleggen. Dit gaat over de uitwerking en de bespreekpunten rondom de milieu- en nul-emissiezone. Dit najaar worden bij het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) afspraken over invoering nul-emissiezones gemaakt.

Klimaatakkoord

De commissie wordt bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom het Klimaatakkoord dat op 28 juni is gepresenteerd. De VNG heeft de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het concept-Klimaatakkoord van 21 december op een rij gezet. Daarnaast is het tijdpad geüpdatet en hebben we een infographic ontwikkeld waarin de samenhang op verschillende niveaus zichtbaar zijn.

Op 8 oktober organiseert de VNG een landelijke bijeenkomst over het Klimaatakkoord, met een middagdeel voor ambtenaren en een avonddeel voor bestuurders (college en raad). Tijdens de bijeenkomst voeren we het gesprek over de betekenis van het akkoord voor uw gemeente en haar inwoners en het proces richting de BALV op 29 november. Daar wordt het Klimaatakkoord ter besluitvorming voorgelegd aan gemeenten.
Daarnaast neemt de VNG contact op met de provinciale afdelingen en de G4, G40, M50 en P10 om het akkoord verder toe te lichten.

Asbestdakensanering

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel verworpen waarin de wettelijke grondslag voor het asbestdakenverbod was opgenomen. De Kamer is niet principieel tegen het wetsvoorstel, maar maakt zich zorgen over de kosten van de sanering voor eigenaren van daken. De commissie EKEM vindt dat de VNG zich moet blijven inzetten op het stimuleren van asbestdakensanering en een lobby voor een nieuw asbestdakenverbod moet starten. Na de zomer komt dit punt met een uitgewerkt voorstel terug op de agenda.

Vrachtwagenheffing

De commissie RWM besprak de invoering van een vrachtwagenheffing. Die gaat gelden voor een groot deel van het rijkswegennet, maar kan ook worden ingevoerd op provinciale en gemeentelijke wegen. Het uitwijken van vrachtverkeer naar het lokale weggennet is volgens de commissie een punt van zorg.

Om te noteren: BALV

Op vrijdag 29 november vindt de Buitengewone Algemene Ledenvergadering  (BALV) plaats. Onderwerpen die de VNG met u wil bespreken zijn onder andere het Klimaatakkoord, de verkenning GGU en de uitvoering van de moties van de ledenvergadering in juni.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda? De locatie en het definitieve programma worden nog bekendgemaakt.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging