VNG Magazine nummer 15, 05 oktober 2018

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.vng.nl/vereniging.

Uit de commissies

Geschillencommissie

De commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs heeft ingestemd met de verdere uitwerking van een Geschillencommissie Jeugd. Dit voorstel komt aan de orde op de Buitengewone ALV van de VNG op 30 november. Aanleiding zijn de geschillen tussen gemeenten onderling of tussen gemeenten en aanbieders. Bij de vaststelling van het actieplan Zorg voor de Jeugd in april 2018 is daarom afgesproken dat de VNG en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) een geschillencommissie opzetten.

Inkoop en aanbesteden

De commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs wil met de minister van VWS samenwerken om meer ruimte in de bestaande Europese regelgeving te krijgen. Al langere tijd zijn er problemen rondom Europees aanbesteden in het sociaal domein. Afgelopen zomer presenteerde de minister een strategie met daarin de resultaten van een onderzoek naar de knelpunten en mogelijke oplossingen. Vóór eind 2018 moet dit resulteren in een aanpak van de meest dringende punten binnen de huidige wet- en regelgeving. De minister wil verkennen welke ruimte er is om meer aandacht te geven aan waarden als lokaal partnerschap en samenwerking, continuïteit van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning en langetermijninvesteringen. De VNG steunt het Rijk hierin en vraagt tevens aandacht voor versteviging van de positie van vrijgevestigden, het risico van een beperkt aantal (zorg)aanbieders en borging van zorgcontinuïteit.

Interbestuurlijk Programma

De commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit besprak de stand van zaken rond het Interbestuurlijk Programma (IBP). Verschillende opgaven liggen op het terrein van de commissie: toekomstbestendig wonen, vitaal platteland, nationale omgevingsvisie, krimp en bevolkingsdaling. Voor deze verschillende onderwerpen zijn zogeheten trekkers aangewezen.

Omgevingswet

De commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit kreeg een introductie over de Omgevingswet en in het bijzonder het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Begin 2019 komt er een basisversie beschikbaar, zodat gemeenten hiermee kunnen oefenen. Een helpdesk en handreikingen moeten gemeenten hierbij helpen.

Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019

Het College voor Arbeidszaken (CvA) houdt een ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota. Deze dient als uitgangspunt voor de VNG in het overleg over de Cao Gemeenten. De ledenraadpleging loopt tot en met vrijdag 26 oktober 2018. Op 1 november stelt het bestuur van de VNG de definitieve arbeidsvoorwaardennota vast. Daarna starten de onderhandelingen over de volgende cao. De huidige cao eindigt namelijk op 1 januari 2019.

In de conceptarbeidsvoorwaardennota staan voorstellen over:
• Loon: de VNG stelt een cao met goede loonafspraken voor; een passende loonsverhoging voor medewerkers.
• Looptijd: de VNG stelt een looptijd van 1 jaar voor van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
• Harmonisatie van het bovenwettelijk verlof: de VNG stelt voor om een sectorale norm inclusief nieuw voorstel voor het overgangsrecht per 1 januari 2020 op te nemen in de Cao Gemeenten.

Tot slot wil de VNG met werkgevers, vakbonden en medewerkers afspraken maken over vernieuwing van de Cao Gemeenten met als doel arbeidsvoorwaarden die passen bij de veranderende maatschappij en de gemeentelijke sector.
De ledenraadpleging is elektronisch. Van elke gemeente heeft de gemeentesecretaris bij de ledenbrief een link naar het reactieformulier ontvangen.

Reactie Rijksbegroting 2019

Van klimaat tot sport, van welzijn tot veiligheid, van binnenlandse zaken tot internationaal beleid: wat is het kabinet van plan en wat betekent dit voor gemeenten? Wilt u weten wat de gevolgen van de kabinetsplannen zijn voor gemeenten? Lees dan de uitgebreide analyse en reactie op de Rijksbegroting 2019. www.vng.nl/rijksbegroting2019

Meer over de commissies en het vergaderschema: www.vng.nl/vereniging