Nummer 6, 6 april 2018

Tekst: VNG

Op 22 maart, de dag na de verkiezingen, kwamen het bestuur van de VNG en een aantal commissies bijeen. In dit verslag leest u op hoofdlijnen waarover zij spraken. Meer informatie kunt u vinden op www.vng.nl/vereniging.

Bestuur

Het bestuur is akkoord met de voorgestelde profielschetsen voor de werving van nieuwe bestuurs- en commissieleden. De bestuursleden vinden het belangrijk om de portefeuilles vooraf goed te beschrijven, de competenties van het bestuur als geheel te borgen en goede verbindingen te maken met expertteams. Deze laatste kunnen worden ingesteld naar aanleiding van de aanbevelingen van Wim Deetman over de governance. Een commissie onder leiding van Paul Depla zal op basis van de profielschetsen de werving en selectie vormgeven.

Het bestuur vraagt de vertegenwoordigers uit gemeenten die later in het jaar verkiezingen hebben of zij als lid van het bestuur c.q. de commissies willen aanblijven tot na de raadsverkiezingen. Op deze manier worden alle herindelende gemeenten gelijk behandeld. Bovendien hoeven daarmee kandidaten uit herindelende gemeenten zich na de raadsverkiezingen van 21 maart niet kandidaat te stellen voor een korte benoemingsprocedure.

In de periode tussen de verkiezingen en het aantreden van nieuwe commissies (september) moet de VNG wel actief kunnen blijven opereren op diverse dossiers. Het VNG-bestuur, onder leiding van de voorzitter en vicevoorzitter (beiden hebben een doorlopende termijn) heeft een belangrijke regisserende en coördinerende rol.  De VNG vraagt of demissionaire wethouders zich voor hun commissie willen blijven inzetten tot de nieuwe commissies van start gaan.

Het bestuur gaat akkoord met de conceptreactie van de VNG op het wetsvoorstel ‘uniform experiment gesloten coffeeshopketen’. Dit betreft een experiment met zes tot tien deelnemers waarbij de levering van wiet aan coffeeshops voor vier jaar tijdens een experiment wordt gereguleerd.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de VNG hebben conceptafspraken gemaakt over de opvang van migranten zonder recht op verblijf of rijksopvang. Het bestuur gaat akkoord met het voorstel. Een aantal pilotgemeenten doet hieraan mee.

Het bestuur gaat akkoord met het advies van de commissies Financiën en Onderwijs, Cultuur en Sport om de normbedragen onderwijshuisvesting met 40 procent op te hogen en om twee facultatieve opslagpercentages van
5 en 10 te introduceren. Gemeenten krijgen het advies om bij de begrotingsvoorbereiding van 2019 al rekening te houden met een kostenstijging.

Namens de VNG heeft Theo Weterings op 5 april de intentieverklaring van het Netwerk weerbaar bestuur ondertekend. Het Netwerk weerbaar bestuur richt zich op het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht van het openbaar bestuur waar het gaat om oneigenlijke verleiding,
intimidatie, bedreiging en agressie.

De werkgeversvertegenwoordigers van decentrale overheden en onderwijs willen gesprekspartner worden in het landelijk overleg over arbeidsvoorwaardenbeleid. Daarvoor wordt een samenwerkingsverband opgezet. Het bestuur gaat akkoord.

Onderwijs, Cultuur en Sport  

De commissie sprak over de visiebrief cultuur. De erfgoedaandachtspunten zijn: bevoegdheidsverdeling tussen de overheden, extra rijksgeld en fiscale aftrek, adequate registratie plus kennis/kunde van gemeenten. Cultuurparticipatie is onderbelicht. Bij media moet het Rijk de lokale omroepvernieuwing ondersteunen, te beginnen via pilots door koplopers.

In het kader van de evaluatie Jeugdwet sprak de commissie haar zorg uit over het ontoereikende budget bij steeds meer gemeenten. Zij wil meer samenhang tussen de wetten in het sociaal domein en grotere juridische vrijheid bij aanbestedingen en beschikkingen. Ondersteuning van gemeenten blijft relevant.

De commissie is voorstander van het G4-peuterplan gelet op een brede ontwikkeling en gelijke kansen van kinderen. Zij meent dat de VNG samenwerking, basis-toegangsrecht en ontwikkel-/leercentra moet blijven bevorderen. De commissie onderkent dat er te weinig gemeentelijk budget is voor toezicht en handhaving kinderopvang. Zij acht onderzoek en nader overleg met het Rijk noodzakelijk.

De nieuwe bestuurlijke afspraken over de Brede impuls combinatiefuncties moeten volgens de commissie geënt worden op de actuele maatschappelijke opgaven. Hiervoor dient een nieuwe verdeelsleutel te worden ontworpen, bij voorkeur door een onafhankelijk onderzoeker.

Meer over de commissies en het vergaderschema: www.vng.nl/vereniging