VNG Magazine nummer 10, 2 juni 2023

Tekst: VNG

Agenda en stukken ALV en voorgedragen kandidaten bestuur en commissies bekend


Agenda en stukken ALV 14 juni 2023

Op woensdag 14 juni 2023 vindt tijdens het VNG Jaarcongres de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. De agenda en de bijbehorende stukken kunt u nu inzien op vng.nl.
U kunt statutair tot uiterlijk donderdag 1 juni amendementen op voorstellen indienen. Wij vragen u nadrukkelijk om ook eventuele moties uiterlijk op deze datum in te dienen, zodat het VNG-bestuur tijdig preadviezen kan vaststellen en de leden hun standpuntbepaling kunnen voorbereiden.


Kandidaten bestuur en commissies
Voor de tien vacatures in het bestuur en een aantal commissies hebben zich in totaal 46 burgemeesters, wethouders, secretarissen en raadsleden kandidaat gesteld. Uit deze kandidaten heeft de voordrachtscommissie een keuze moeten maken. In een ledenbrief (zie vng.nl) geven we een toelichting op deze voordracht.

Besluitvorming in ALV
De door de voordrachtscommissie voorgedragen kandidaten en eventuele andere kandidaten worden in de ALV van 14 juni aan de leden voorgelegd.
 

Terugblik VNG-bestuursvergadering van 11 mei 2023

Tijdens de bestuursvergadering gaat het onder andere over een nieuwe kandidaat voor het vicevoorzitterschap, de Voorjaarsnota, de Spreidingswet en de Algemene Ledenvergadering van 14 juni 2023.

Voorjaarsnota

Een belangrijk onderwerp in deze bestuursvergadering is de Voorjaarsnota, die eind april door het kabinet is gepubliceerd. Het bestuur bespreekt de gevolgen voor gemeenten voor de komende jaren. De bezuinigingen, het gebrek aan structurele middelen en de financiële consequenties van de nieuwe systematiek voor het gemeentefonds (vanaf 2027) baren het bestuur zorgen.
Het bestuur benadrukt dat het zich onverminderd blijft inzetten voor het laten verdwijnen van de opschalingskorting. Ook zal richting het kabinet duidelijk worden gemaakt dat onvoldoende structurele middelen gevolgen zullen hebben voor het uitvoeren van de taken door gemeenten. Gezien de grote maatschappelijke opgaven en de grote hoeveelheid taken die bij gemeenten liggen, is dit zeer zorgelijk.

Spreidingswet (asiel en migratie)
Bestuurslid Rutger Groot Wassink, voorzitter van de Tijdelijke Commissie Asiel & Migratie (TCAM), blikt tevreden terug op het goedbezochte congres ‘Van Opvang tot en met integratie’ dat op maandag 8 mei plaatsvond. Minder tot tevredenheid leidt de spreidingswet die nu voorligt. Deze voldoet niet aan de wensen van de VNG en deze boodschap zal richting kabinet en Tweede Kamer worden geuit.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging