Nummer 15, 6 oktober 2017

Tekst: VNG

In september vergaderden de commissies, Milieu, Energie en Mobiliteit, Dienstverlening en Informatiebeleid en Werk en Inkomen bij de VNG. Op deze pagina een kort verslag hiervan. Meer informatie over de verschillende commissies en de terugblikken op de vergaderingen kunt vinden op www.vng.nl/vereniging.

Milieu, Energie en Mobiliteit

De commissie kreeg een inleiding van landschapsarchitect Dirk Sijmons over de invloed van de energietransitie op de inrichting en kwaliteit van de ruimte. Deze heeft hij eerder bij de commissie Ruimte en Wonen gehouden (zie VNG Magazine nr. 12 van 25 augustusjl.).

Energie vormt een belangrijk deel van de agenda van de commissie. Er is onder meer gesproken over de Green Deal Participatie omgeving bij duurzame energieprojecten, energieprestatiekeuring voor bedrijven en geothermie.

De commissieleden spraken over de Raamovereenkomst verpakkingen die momenteel wordt geëvalueerd. In 2013 zijn met het bedrijfsleven afspraken gemaakt over vergoedingen voor het inzamelen, sorteren en recyclen van kunststofafval. Het doel is te komen tot gesloten ketens die zichzelf bedruipen. Dat is voorlopig nog niet het geval. In 2015 is de regie over het gescheiden inzamelen van kunststofafval en de verwerking tot bruikbare producten overgegaan van het Afvalfonds Verpakkingen naar gemeenten.

In de commissie ontstond een discussie over de betaling als bepaalde kunststofverpakkingen niet worden afgenomen of wanneer deze stroom vervuild is met ander afval. Vooruitlopend op de uitkomsten van de evaluatie is al duidelijk dat er vanaf 2019 te weinig capaciteit voor het sorteren van ingezameld kunststof is. Het is de vraag of het regiemodel uit 2015 goed loopt. Na de evaluatie volgen gesprekken met het Afvalfonds Verpakkingen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu over vergoedingen aan gemeenten en een mogelijke herinrichting van de regievorm.

Dienstverlening en Informatiebeleid

Allereerst kon melding worden gemaakt van een aantal positieve ontwikkelingen in de informatiesamenleving. Het aantal gemeenten dat meedoet aan Open data/Open Raads Informatie is gegroeid van 16 naar 100. Tevens maakt de helft van de gemeenten bij de inkoop van ICT gebruik van de GIBIT (inkoopvoorwaarden) en is de Gemeentelijke Telefonie aanbesteed. Dat laatste levert een aanzienlijke kostenbesparing op.

Verder is gediscussieerd over datagedreven sturen en over het absorptievermogen van gemeenten bij informatiekundige vraagstukken. Hoe gaan gemeenten om met de druk die ontstaat door de veelheid van thema’s en de schaarse expertise op dit vlak? Bij een volgende vergadering wordt hier aan de hand van een concreet voorbeeld (schuldhulpverlening) dieper op ingegaan.

Ook kwamen de eerste contouren van de paragraaf over de informatiesamenleving voor de VNG-Agenda 2018 aan de orde. Verder is gesproken over Mijn Overheid voor Ondernemers en de gevolgen van de wijzigingen in de financiering van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), die ook met de nieuwe minister van BZK zullen worden besproken. Andere onderwerpen betroffen Samen Organiseren, het stopzetten van de operatie-BRP en het daaruit voortgekomen initiatief Gemeentelijke Verenigde Registratie van Persoonsgegevens, en de voortgang van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

De Digicommissaris benadrukte tot slot het belang van het centraal stellen van de burger. Hij noemde Duitsland als voorbeeld want daar komt waarschijnlijk een bewindspersoon voor digitalisering.

Werk en Inkomen

De commissie besprak de contouren van de VNG Agenda 2018. De concrete aandachtspunten en belangrijkste inhoudelijke strategische dossiers voor 2018 zijn:

  • eén regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt;
  • koppeling tussen regionale economie en arbeidsmarkt;
  • de aanpak van schulden en armoede.

De financiële randvoorwaarden moeten op orde zijn (o.a. macrobudget BUIG) om de taken uit te kunnen voeren. Er is dus een goed financieel kader nodig om één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt te realiseren.

Het College van Arbeidszaken (CvA) en de Commissie Werk en Inkomen hebben zich uitgesproken over het quotum overheidswerkgevers. De VNG staat achter het realiseren van de 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Wél vindt de VNG dat er meer duidelijkheid moet komen over de manier waarop de inspanningen van werkgevers meetellen. Tegelijkertijd constateert de VNG dat de implementatie van de Participatiewet gepaard is gegaan met veel aanpassingen in de eerste twee jaren. Gemeenten (en UWV) hebben tijd moeten investeren in het duidelijk krijgen van de regelingen en het doorvoeren van de diverse aanpassingen in wet- en regelgeving. De VNG pleit ervoor om de quotumheffing nog niet direct in te voeren en de overheidswerkgevers de tijd te geven –  de VNG gaat uit van een jaar – om alsnog hun aandeel te leveren.