VNG Magazine nummer 11, 5 juli 2024

Tekst: Marten Muskee | Beeld: Shutterstock

Als het nieuwe kabinet de spreidingswet per se wil intrekken, dan kan dat pas wanneer de asielketen op orde is met langdurig perspectief op doorstroom en uitstroom.

Asielstroom

Daarnaast moet het mogelijk blijven dat gemeenten de huisvestingsopgave voor statushouders zelf blijven invullen op een manier die past binnen het lokale huisvestingsbeleid.
Het is een duidelijke boodschap die de gemeenten afgeven. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) stemden lokale bestuurders massaal (96 procent) voor de resolutie ‘Samenhangend beleid in de asielketen dat uitvoerbaar is voor gemeenten’. Daarmee blijft de VNG zich inzetten voor een samenhangend beleid in de asielketen dat uitvoerbaar is voor gemeenten. 
De negatieve consequenties van nationale keuzes rond het asielbeleid mogen niet op het bordje van het lokale bestuur terechtkomen. Dat dreigt wel te gebeuren onder het strengere asielbeleid waar het nieuwe kabinet op inzet. Dat wil onder meer de nieuwe spreidingswet weer intrekken en statushouders geen voorrang meer geven bij het toewijzen van sociale huurwoningen. In de resolutie staat dat het intrekken van de spreidingswet leidt tot een groter tekort aan opvangplekken.

Perspectief
Tijdens het VNG Jaarcongres in 2023 werd met grote meerderheid ingestemd met de spreidingswet. Daarmee zouden gemeenten naar draagkracht opvangplekken moeten organiseren. Dat zou perspectief bieden om uit de asielcrisis te komen. De VNG voorziet dat het intrekken van de spreidingswet niet alleen tot een tekort aan opvangplekken leidt, maar ook voor de solidariteit tussen gemeenten, openbare orde en veiligheid, integratie en participatie.
Tijdens de ALV werden ook twee moties inzake asielbeleid aangenomen. Kampen roept de VNG op om met het nieuwe kabinet in gesprek te gaan om asielzoekers naar betaald werk te stimuleren. Gouda wil dat de VNG bij het rijk inzet op meer regionale regie op het vraagstuk van nieuwkomersonderwijs.

Commissie
Voorafgaand aan het Jaarcongres werd bekend dat Rutger Groot Wassink per direct opstapte als voorzitter van tijdelijke Commissie Asiel & Migratie van de VNG. Hij weigert samen te werken met een kabinet waarin de PVV zit.