Nummer 12, 25 augustus 2017

Tekst: VNG

Voor de zomer kwamen verschillende commissies bijeen. We blikken kort terug op waar ze zoal over spraken. Meer informatie kunt u vinden op vng.nl/vereniging.

Jeugd  
De subcommissie sprak over wachtlijsten in de jeugdhulp en stemde in met de lijn om per regio een casustafel met experts in te richten voor zeer complexe casussen. Via het ambtelijk en bestuurlijk netwerk J42 zal verder besproken worden hoe dit optimaal kan worden geregeld.

Een ander onderwerp was de liquiditeitspositie van gecertificeerde instellingen (GI’s). Door de bijzondere rol van jeugdbescherming en -reclassering en het feit dat zij de opdracht die zij krijgen van de rechter al na vijf dagen moeten starten, komen sommige GI’s in liquiditeitsproblemen. De subcommissie zal dit onderwerp in het najaar structureel agenderen.

De Transitie Autoriteit Jeugd houdt per 1 april 2018 op te bestaan. De VNG constateert dat er op een aantal punten een vervolg nodig is. De subcommissie kan zich vinden in de lijn van de gepresenteerde discussienotitie, waarin vanaf 1 april 2018 een klein team de transformatie blijft inspireren en monitoren. Het team bemiddelt tussen gemeenten en zorgaanbieders die er niet uitkomen, begeleidt een ‘beheerste’ sanering en kan tijdelijk financieren als jeugdhulpaanbieders in de problemen komen. Primaire focus van dit ondersteuningsteam is dat de regio’s aan zet zijn: de vernieuwing vindt lokaal en decentraal plaats.

Gezondheid en Welzijn
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hield een presentatie over het leveren van beleidsinformatie aan de diverse spelers binnen het zorgstelsel. Elk kwartaal produceert het CIZ kwantitatieve overzichten over de instroom in de Wet langdurige zorg. Door die cijfers met elkaar te vergelijken, krijgen gemeenten inzicht in hun eigen beleid. Gemeenten die daar behoefte aan hebben, kunnen met het CIZ in gesprek over de cijfers.

Maartje Bekkers, VNG-coördinator Wmo, gaf een toelichting op de herindicatie van GGZ-B-cliënten. De herindicatie wijst uit dat slechts een klein deel van de cliënten overgaat naar de Wmo. Projectleider Bart Geerdink gaf een toelichting op de stand van zaken bij het pgb-trekkingsrecht. De verwachting is dat het nieuwe systeem nog niet klaar is op 1 januari 2018.

De commissie vindt het nog te vroeg om een besluit te nemen over de verdeling van begeleidingsmiddelen binnen de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang. Zorgvuldigheid moet voor snelheid gaan, voorlopig wordt de huidige situatie gecontinueerd.

De commissie discussieerde over de vormgeving van het Transformatiefonds, een verlichtings-/transformatiebudget voor gemeenten met tekorten in het sociaal domein. Hier blijken nog de nodige haken en ogen aan te zitten. ‘Stop het geld van het fonds in de transformatie, niet louter in het dempen van financiële gaten’, aldus de commissie.

De commissie stemde in met de voorgestelde vormgeving van het bestuurlijk partnerschap van Rijk en gemeenten op het terrein van de publieke gezondheid.

Ruimte en Wonen
De commissie kreeg een presentatie van landschapsarchitect Dirk Sijmons over de invloed van de energietransitie op de inrichting en kwaliteit van de ruimte. Ruimte en landschap zouden volgens hem wel eens het toernooiveld van de energietransitie kunnen worden. Anders dan het gebruik van fossiele brandstoffen zijn wind- en zonne-energie ‘dunne energie’. Deze worden decentraal geoogst en zijn daardoor overal in de leefomgeving zichtbaar. Het draagvlak hiervoor is wisselend.Binnenkort komt het rapport Nationaal perspectief energie en ruimte uit. Hierin wordt ingezet op het minimaliseren van de opgave voor energieopwekking op land. De opgave op land wordt beperkt door energiebesparing, meer energiewinning op zee, efficiëntere energiewinning en het afvangen en opslaan van CO2. In het rapport worden voorstellen gedaan voor elektriciteitsopwekking op land en voor warmtewinning. Wanneer de aanbevelingen worden opgevolgd en gerealiseerd, kan de geraamde energiebehoefte worden gedekt.