VNG Magazine nummer 13, 9 september 2022

Auteur: Marten Muskee | Beeld: Robert Hoetink

Almelo staat kamerverhuur aan arbeidsmigranten in de stadswijken toe, om juist op die manier huisjesmelkers aan te pakken. Wethouder Jan Martin van Rees (LAS) heeft er onder strikte voorwaarden vertrouwen in.

Jan Martin van Rees

Waarom staat Almelo verkamering toe?
‘De gemeenteraad heeft in 2020 het parapluplan wonen vastgesteld om kamerbewoning in Almelo te reguleren. In dat plan is vastgelegd dat er één gezin in een woning mag wonen. Vervolgens hebben we de beleidsregels wonen vastgesteld. Daarin ligt vast hoe we kamerbewoning in afwijking van het bestemmingsplan reguleren. De maatregel richt zich niet specifiek op arbeidsmigranten, maar is bedoeld om ongewenste situaties tegen te gaan. Kamerbewoning is voor bepaalde doelgroepen een oplossing. Dat willen we niet uitsluiten, maar onder strikte voorwaarden mogelijk maken. In Almelo werken zo’n tweeduizend arbeidsmigranten. Die zijn nu vaak nog illegaal onder slechte omstandigheden gehuisvest. Een uitzendorganisatie vroeg voor vijf woningen een omgevingsvergunning aan, die we voorlopig hebben verleend voor de duur van een jaar.’

Hoe voorkomt u dat die arbeidsmigranten worden uitgebuit door huisjesmelkers en dat de buurt verloedert?
‘Er zijn ook huisjesmelkers in Almelo die mensen uitbuiten buiten onze regels om. Daar zetten we met handhavingstrajecten op in. Door dit nu te reguleren en voorwaarden te stellen aan omringende zaken, voorkomen we misstanden. Iemand die kamerbewoning wil realiseren, moet een vergunning aanvragen. De gemeente staat maximaal vier personen in een woning toe. We gaan ervan uit dat dit geen onnodige overlast hoeft te geven voor de omgeving. Die woning moet op minimaal 75 meter afstand liggen van een andere woning met kamerverhuur. De woning moet grondgebonden zijn, en er moet toezicht worden geregeld. Ook moeten er duidelijke afspraken met de buren zijn over wat wel en niet is toegestaan zodat de rust en orde worden bewaard.’

Er vinden tegelijkertijd misstanden plaats in de wijken. Hoe reageren de omwonenden?
‘Inwoners ervaren overlast van de woningen waar illegale verhuur plaatsvindt. Ik ben volop in overleg met de burgemeester, die over handhaving gaat, hoe we die illegale situaties kunnen aanpakken. Dat gebeurt ook al wel door integrale controles. Daarbij zijn ook partners als de politie, Belastingdienst en bijvoorbeeld de sociale recherche betrokken. Daarnaast hebben we een online meldpunt. Met deze aanpak willen we in de wijken die al onder druk staan de leefbaarheid verbeteren. Inwoners vinden het nu lastig omdat er nog illegale situaties bestaan. Ik ga ervan uit dat die gerustgesteld zijn wanneer dat probleem is opgelost en de leefbaarheid verbetert. Vier mensen in een woning is iets heel anders dan tien.’