VNG Magazine nummer 9, 29 mei 2020

Tekst: VNG

Coronavirus en gemeenten
De VNG ondersteunt gemeenten op talloze onderwerpen die te maken hebben met het coronavirus. De financiële
situatie van gemeenten heeft onze absolute prioriteit. Bij het ter perse gaan van deze editie van VNG Magazine werd hierover nog onderhandeld door de bestuurlijke delegatie met het kabinet. Zodra hier meer over bekend is, wordt u daarover via onze bekende kanalen geïnformeerd. Ook adviseren we het kabinet over de Spoedwet COVID-19 die nu in de maak is. Hierover verwachten we u binnenkort verder te kunnen informeren.

Werkgroepen gevolgen coronacrisis
Als algemeen directeur van de VNG is Leonard Geluk betrokken bij landelijke werkgroepen die de gevolgen van de coronacrisis in kaart brengen.

Tijdelijk Werkgroep Sociale Impact
Ten eerste heeft Leonard Geluk zitting in de Tijdelijk Werkgroep Sociale Impact, onder leiding van Femke Halsema. Andere leden zijn Paul Depla (burgemeester Breda), Kim Putters (directeur SCP), Hans Boutellier (Verwey-Jonker Instituut) en Micha de Winter (emeritus hoogleraar Universiteit van Utrecht).
Op 17 mei overhandigde deze werkgroep een advies aan het kabinet waarin werd geconcludeerd dat de coronacrisis grote sociale gevolgen heeft voor jongeren, zzp’ers en flexwerkers. Hun bestaanszekerheid is onzeker geworden en er dreigen financiële problemen. De werkgroep pleit voor een breed schuldenoffensief.

Daarnaast komt de werkgroep met drie aandachtspunten bij de verdere besluitvorming over de routekaart naar herstel van deze crisis:
- De ontferming over nieuwe en bestaande en kwetsbare groepen.
- Versterken van samenwerking tussen overheden en lokale coalities.
- Geef mensen en in het bijzonder jongeren regie over eigen leven en een grotere stem bij de besluitvorming over hun toekomst.

SER-denktank coronacrisis
Ten tweede is Leonard Geluk aangesloten bij de SER-denktank over de coronacrisis. Op initiatief van Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, is de denktank gestart om na te denken over wat de gevolgen van de crisis zijn en hoe de maatschappelijke en economische schade zo veel mogelijk beperkt kan blijven. Hierin zitten vertegenwoordigers van allerlei maatschappelijke organisaties en adviesraden. Het advies is inmiddels uitgekomen. Meer daarover op pagina 4.

Ledenraadpleging verzonden
De Algemene Ledenvergadering (ALV) kan dit jaar niet op de gebruikelijke wijze doorgang vinden. In het belang van de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan wordt met de ledenraadpleging een beperkt aantal voorstellen aan de leden voorgelegd. Het gaat daarbij onder meer om het contributievoorstel en de voorstellen rond het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).
Op 15 mei is de ledenraadpleging verzonden naar alle gemeenten. U heeft tot 5 juni de tijd om amendementen in te dienen. Vervolgens beraadt het VNG-bestuur zich over de amendementen, en worden deze met u gedeeld. U kunt daarna tot 26 juni stemmen over de voorstellen.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl.

 

Deel uw praktijkvoorbeelden!

Tijdens de coronacrisis staan alle gemeenten voor nieuwe en onbekende uitdagingen. Veel gemeenten staan voor dezelfde uitdagingen. Heeft u een goed voorbeeld uit uw praktijk, dat u graag onder de aandacht van andere gemeenten brengt? Deel dit dan met ons via praktijkvoorbeelden@VNG.nl, dan brengen wij het via de website VNG.nl/corona onder de aandacht van alle gemeenten in Nederland.

Wekelijkse webinars VNG over gevolgen coronavirus

Vanaf donderdag 28 mei start de VNG met wekelijkse webinars over de gevolgen van het coronavirus voor gemeenten. In webinars van een uur – elke donderdag van 16.00 tot 17.00 uur – worden actuele thema’s behandeld zoals de Spoedwet COVID-19, de gevolgen en kansen voor de openbare ruimte en de effecten van de coronacrisis op kwetsbare groepen in de samenleving. Er zal voldoende ruimte zijn voor interactie zodat u de gelegenheid heeft om uw vragen in te brengen.
Meer informatie en aanmelden vindt u op VNG.nl/corona.