VNG Magazine nummer 9, 29 mei 2020

Auteur: Leo Mudde

Met zijn oproep aan jongeren om mee te denken over de versoepeling van de coronamaatregelen, volgde minister-president Mark Rutte het advies dat de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact twee dagen eerder presenteerde. Die stelde voor jongeren een grotere stem te geven bij de besluitvorming over hun toekomst.

Jongeren

Het was het meest opvallende deel van de rapportage van de werkgroep onder leiding van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. ‘De vormgeving van het nieuwe normaal dient niet vóór, maar samen met kinderen, jongeren en opvoeders te worden ontworpen.’
De werkgroep riep de landelijke én lokale politiek op de jeugd uit te nodigen mee te denken over de maatregelen. ‘Het gaat niet langer alleen om het gehoorzamen aan door anderen opgelegde regels, maar om het dragen van sociale verantwoordelijkheid. Die ontstaat niet vanzelf, maar is een oogmerk van onze publieke opvoeding.’

De werkgroep, waarvan onder anderen ook burgemeester Paul Depla van Breda en algemeen directeur Leonard Geluk van de VNG lid waren, adviseerde ook een ruimer kwijtscheldingsbeleid en een ‘breed schuldenoffensief’ te starten om te voorkomen dat problemen zich opstapelen.

Deze week verscheen eveneens het advies De contouren van een intelligent herstelbeleid van de Denktank Coronacrisis, onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer. VNG-directeur Geluk was ook hier lid van, wat duidt op de grote rol die gemeenten wordt toegedicht bij het zoeken naar uitwegen uit wat een ‘ongekende economische crisis’ wordt genoemd.

De denktank wijst erop dat het belangrijk is te vertrouwen op de ‘eigen verantwoordelijkheid, veerkracht en saamhorigheid van de samenleving’. De manier waarop de samenleving zich de afgelopen weken heeft aangepast aan de nieuwe situatie, bijvoorbeeld in de vorm van burgerinitiatieven om de sociale cohesie in de buurt te verbeteren, is daarvoor illustratief. De denktank noemt het ‘wenselijk’ dat deze verworvenheden van de crisis worden gecontinueerd.

Ook in dit advies gaat speciale aandacht uit naar het jongerenperspectief. Onder het tussenkopje ‘Laat geen generatie verloren gaan’ uit de denktank zijn zorgen over de gevolgen van de crisis voor jongeren beschreven.