Gemeenten hebben een sturende rol als het gaat om wonen. In het ruimtelijk beleid worden bouwlocaties vastgelegd. In het grondbeleid wordt vastgelegd welke rol de gemeente bij verwerving van gronden en gebiedsontwikkeling speelt. In een woonvisie komen alle aspecten van het wonen aan bod: kwantiteit, kwaliteit, locaties, woonruimteverdeling, doelgroepen, de rol van woningcorporaties. De woonvisie vormt de basis voor prestatieafspraken tussen gemeente, corporatie en huurdersorganisatie.

Prioriteiten inzet gemeentelijk woonbeleid

Appartementencomplex

Mede door de toenemende druk op de woningmarkt en de nieuwe Woningwet, wordt het gemeentelijk woonbeleid steeds belangrijker. Reden voor de VNG om haar inzet op het gebied van wonen te actualiseren en een aantal topprioriteiten te presenteren.

Haperende uitvoeringskracht: Bouwen en wonen

In het onderzoek Haperende uitvoeringskracht in de fysieke leefomgeving zijn 3 thema’s nader onderzocht: Bodem en ondergrond, Bouwen en Wonen en Invoering Omgevingswet. In deze casestudies worden de belangrijkste knelpunten aangestipt en worden de effecten op de uitvoeringskracht inzichtelijk gemaakt.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Wonen

1239 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 16 maart 2021 om 11:41

Hoe zit het met het aanbod sociale huurwoningen in uw gemeente?

Bekijk de cijfers over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector in uw gemeente op de Lokale Monitor Wonen op waarstaatjegemeente.nl

Publicaties & Brieven