Inhoud:
In dit wetsvoorstel wordt een wijziging van de Woningwet en van de Huisvestingswet 2014 voorgesteld met betrekking tot het vergroten van het aanbod huurwoningen met een middenhuur. De voorgestelde wijziging van de Woningwet heeft betrekking op het vereenvoudigen van de markttoets voor toegelaten instellingen. Met de voorgestelde wijziging van...

Inhoud
Dit wetsvoorstel heeft als doel om krimpregio’s meer ruimte te geven om zelf effectief krimpbeleid te formuleren. De initiatiefwet sluit aan bij de kabinetsvisie en legt de verantwoordelijkheid neer op het niveau waar het hoort te liggen. Betrokkenen uit de krimpregio’s willen graag aan de slag om oplossingen te...

Inhoud
Dit wetsvoorstel heeft daarom als doel huurders te beschermen tegen hoge huurstijgingen. Die bescherming krijgt gestalte middels een maximering van de jaarlijkse toegestane huurverhoging voor huurders met geliberaliseerde huurovereenkomsten. 

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Inhoud
In 2015 is de Woningwet herzien. Uit de evaluatie van deze herziening volgt dat de hoofddoelen van de wet bereikt worden. Stelselwijzigingen zijn daarom niet nodig, maar de werking en toekomstbestendigheid kan verbeterd worden. Naar aanleiding hiervan worden diverse aanpassingen in zowel de wet als het BTIV voorgesteld.

Beoogde...