Handreiking
Deze handreiking gebiedsgericht werken biedt houvast om keuzes te maken in de wijze van regievoering, het inrichten van processen en het afwegen van belangen. De handreiking is behulpzaam als aanvulling op de informatie uit het startpakket van het rijk rondom de ruimtelijke arrangementen. Meer informatie Gemeentelijke rol belangrijk bij ruimtelijke...
7 december 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/065
Geachte leden van college en gemeenteraad, De ruimte in Nederland staat onder druk vanwege de optelsom van vele ontwikkelingen, zoals bevolkingsgroei, klimaatverandering, de energietransitie en economische ontwikkeling. Dat terwijl de draagkracht van de natuur en het water- en bodemsysteem haar grenzen bereikt. Meerdere departementen van het rijk acteren nu door...
1 december 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders energie en wonen, Op 8 december gaat u stemmen over de begrotingen en bijbehorende amendementen. Bij de begrotingsbehandeling EZK is amendement 36200-XIII-14 ingediend. Wij willen u vragen met het amendement in te stemmen omdat het een impuls geeft aan de isolatieaanpak van gemeenten voor kwetsbare huishoudens. Het amendement...
2 november 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, Binnenkort start u met de behandeling van wetsvoorstel wijziging van de Huisvestingswet 2014 (TK 36190). U heeft tot uiterlijk woensdag 16 november 2022 gelegenheid uw reactie te geven op de inbreng voor het verslag. De VNG heeft met belangstelling kennis genomen...
1 november 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U behandelt op 7 november 2022 de begroting wonen. Graag geeft de VNG u het gemeentelijk standpunt mee op het dossier bouwen en de verduurzaming. We verzoeken uw Kamer in bijgesloten position paper aandacht te vragen voor de volgende vijf aspecten...