Grolloo is een dorp waar je wilt wonen. Niet alleen omdat het beeldschoon is, maar vooral om de inwoners die omzien naar elkaar, oog hebben voor ontwikkelingen en daadkracht tonen om ervoor te zorgen dat ieder die dat wil zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk en zo prettig mogelijk kan (blijven) wonen in de vertrouwde omgeving. Het inwonersinitiatief Grolloo Zorgt levert met ondersteuning van de gemeente Aa en Hunze hieraan een wezenlijke bijdrage.

Jaartal

2023

Gemeente

Het inwonersinitiatief 'Grolloo Zorgt' is een voorbeeld hoe om te gaan met de gevolgen van het feit dat er steeds meer kwetsbare ouderen/volwassenen zelfstandig wonen die ondersteuning nodig hebben. Dat dit niet altijd met professionals hoeft, getuigt dit project. Onder regie van een dorpscoördinator ondersteunen vrijwillige dorpsgenoten inwoners die dit nodig hebben. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is wat de inwoner nodig heeft. Het gaat om zijn/haar welbevinden.  
De gemeente stimuleert en ondersteunt dit initiatief, dat zichtbaar resultaat heeft.
Voor de inwoner die door de ondersteuning op maat langer thuis kan blijven wonen. Maar ook financieel resultaat, omdat er minder professionele ondersteuning nodig is en opname uitgesteld wordt. Zo is middels een onderzoek aangetoond dat het huisartsenbezoek afnam. 
Dit project voldoet aan de verwachtingen van de inwoner, omdat er gehandeld wordt vanuit de behoefte van de inwoner en niet vanuit het aanbod aan ondersteuning. Dit vergroot het welbevinden. 

Waardevol 

Dit initiatief draagt bij aan het welbevinden van zowel de inwoner die ondersteuning krijgt, als de vrijwilligers. Een bijkomend neveneffect is dat het de sociale binding in het dorp Grolloo vergroot.  
De kracht van het initiatief is ook de samenwerking tussen de dorpscoördinator, vrijwilligers, welzijn, huisarts en thuiszorgorganisaties, zodat ondersteuning op maat gegeven wordt.  
Op dit moment wordt ook gezocht naar de toepassingsmogelijkheden van domotica om mensen langer zelfstandig te laten wonen. 

Herbruikbaar 

Dit initiatief is herbruikbaar, vooral voor kleine kernen waar nog veel Naoberschap is. Er zijn allerlei documenten beschikbaar, die andere gemeenten helpen bij hun rol als netwerker en ondersteuner om dit soort initiatieven te stimuleren. 
Tegelijkertijd is juist de kracht van het initiatief dat het past bij Grolloo en geen blauwdruk dat uitgerold kan worden. Belangrijk leerpunt ter inspiratie is het proces en aanpak hoe tot deze werkwijze gekomen. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2023.

Gerelateerde links