Deze maand start een inventarisatie naar woonwagenstandplaatsenbeleid in gemeenten. Voor een goed beeld van de ontwikkeling van het aantal standplaatsen en de eventuele knelpunten, is het van belang dat er gegevens zijn over alle gemeenten. De VNG roept gemeenten dan ook op om mee te doen.
Elk jaar wijzigt het rijk op 1 januari de verschillende bedragen en indexaties voor de huur- en koopsector. Die zijn relevant voor onder meer het woonbeleid van gemeenten. Dit jaar zijn de wijzigingen groter dan gebruikelijk. Reden voor de VNG om enkele zaken onder de aandacht te brengen.
Provincies hebben de nationale opgaven en doelen ontvangen, op basis waarvan zij voorstellen moeten doen voor de complexe ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat. Er moeten stevige keuzes worden gemaakt. We pleiten daarom voor vroegtijdige betrokkenheid van gemeenten en een gedegen uitvoeringsstrategie.
De VNG, Aedes en het ministerie van VRO hebben overeenstemming bereikt over de contouren van een financiële herplaatsingsgarantie voor flexwoningen. Eerst wordt gekeken of de woning kan worden herplaatst. Zo niet, dan is financiële compensatie voor de investeerder mogelijk.
Er zijn 3 nieuwe handreikingen verschenen met praktische uitvoeringsinformatie over de Woningwet: over verduurzaming, maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed en governance van woningcorporaties. De handreikingen zijn ook relevant voor gemeenteambtenaren die met de Woningwet werken.
Maak de impact van het principe ‘Water en bodem sturend’ op de woningbouwplannen en het landelijk gebied concreet. Dat is een van de aandachtspunten die de VNG namens gemeenten meegeeft aan de Tweede Kamer, voor de behandeling op 21 november van de I en W-begroting op het onderdeel water.
Een nieuwe handreiking ondersteunt gemeenten bij de implementatie van het arrest Didam in het gemeentelijke grond(uitgifte)beleid bij gebiedsontwikkeling. De handreiking omvat praktische stappenplannen voor zowel de selectieprocedure als 1-op-1-transacties.
Het wetsvoorstel wijziging Huisvestingswet bevat veel goede elementen, maar we zien ook aandachtspunten. Zo zouden urgente situaties niet moeten worden meegeteld bij de limiet van 50% voor woningtoewijzingen op basis van sociale of economische binding. Dat is een van de punten in onze reactie aan de Kamer.
De VNG heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het gemeentelijk standpunt over bouwen en verduurzaming. In ons position paper verzoeken we de Kamer aandacht te vragen voor 5 punten tijdens de behandeling van de begroting Wonen op 7 november.