Zoekresultaten (145 - 156 van de 15702)

Onderwerpen
Het kabinet heeft op 28 juni 2019 zijn plannen gepresenteerd in het Klimaatakkoord. Dat bevat een samenhangend pakket aan maatregelen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Niet een in beton gegoten akkoord, maar een vertrekpunt om samen met andere overheden en partners de komende 30 jaar de energietransitie uit te voeren.

Onderwerpen
Pagina over kwesties m.b.t. informatievoorziening en digitalisering die specifiek spelen in het sociaal domein (vooral binnen jeugdhulp en de Wmo). Op dit gebied ondersteunt het Ketenbureau i-Sociaal Domein gemeenten en zorgaanbieders (zie hieronder).

Onderwerpen
Informatie en advies over de regels, openbare orde en veiligheid rond de jaarwisseling en het afsteken van vuurwerk.

Onderwerpen
Samen werken aan één krachtige lokale overheid: dat is hét antwoord van gemeenten in deze tijden van snelle digitalisering. De burger raakt de weg kwijt, zo melden WRR en Nationale Ombudsman. Het roer moet om, het moet eenvoudiger, sneller en beter. Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Gemeenten beseffen dat ze de handen ineen moeten slaan en de krachten nog meer kunnen bundelen. Lees verder / Waarom samen organiseren? Bekijk het filmpje (YouTube)

Onderwerpen
Energietransitie, bouwen van nieuwe woningen of de aanpak van schulden: dit soort maatschappelijke opgaven vraagt om goede samenwerking tussen alle overheden. Het Interbestuurlijk Programma (IBP) heeft als doel die samenwerking tussen het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen te verbeteren. In het IBP hebben we gezamenlijke ambities en heldere regels afgesproken voor samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Onderwerpen
Een herindeling is voor de betrokken gemeenten altijd een ingrijpend proces. Deze pagina is vooral bedoeld om kennis over gemeentelijke herindeling en ervaringen met herindelingen te delen.

Onderwerpen
Op deze pagina informeren we over de (regionale) samenwerking tussen gemeenten onderling en de samenwerking met andere partijen.

Onderwerpen
Door het vergroten van de werkgelegenheid (human capital agenda) en de aanwezigheid van een goede sociaal-fysieke infrastructuur (vestigingsklimaat) kunnen meer inwoners goed wonen, werken en ondernemen. Daarin zit het belang van regionale economische samenwerking. 

Onderwerpen
Detailhandel, vastgoed, gemeenten, provincies en het ministerie van EZK delen het gevoel van urgentie om gezamenlijk te blijven werken aan de transitie van de retailsector. Met als gezamenlijk doel: het toekomstbestendig en aantrekkelijk maken van winkelgebieden in kernen en steden. 

Onderwerpen
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van referenda en alle verkiezingen (Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement en gemeenteraad). Dat brengt het nodige met zich mee qua organisatievraagstukken en kosten.

Onderwerpen
Beschermd wonen wordt een taak van álle gemeenten, niet alleen van de centrumgemeenten. Daarom komt er een nieuwe verdeling van het beschikbare geld.

Onderwerpen
De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten cliëntondersteuning moeten bieden: gratis, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt. De cliëntondersteuning voor jeugd (en gezin) en voor werk en inkomen is ook in de Wmo 2015 geregeld (dus niet in de Jeugdwet of de Participatiewet).