In dit dossier vindt u alle informatie over de onderhandelingen voor de Cao Gemeenten. Wilt u meer weten over de cao in de sociale werkvoorziening? Kijk dan op de pagina Wsw.

Cao Gemeenten 2021 - 2022

De Cao Gemeenten regelt de arbeidsvoorwaarden voor werknemers die in dienst zijn bij een gemeente. De huidige cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023. Op de website caogemeenten.nl staat de officiële tekst en de bijlagen.

Ouderschapsverlof

Per 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in werking getreden met nieuwe rechten omtrent (wettelijk deels) betaald ouderschapsverlof (met een uitkering van het UWV). Dit geldt ook voor medewerkers werkzaam in de sector gemeenten. In de cao bestaat er – los van de wettelijke regeling – al (deels) betaald ouderschapsverlof, in flexibele vorm op te nemen.

Cao Gemeenten en Cao SGO

De VNG sluit samen met de Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) de cao’s voor gemeentelijke medewerkers: de Cao Gemeenten en de Cao SGO. De Cao Gemeenten geldt voor alle Nederlandse gemeenten en de Cao SGO geldt voor alle leden van de WSGO.

Publicaties & Brieven