Ledenbrief nummer

Lbr. 24/027

Geacht college,

Dit is de ledenraadpleging over de inzet van gemeentelijke werkgevers voor de komende onderhandelingen over de Cao Aan de slag 2025. In de concept-arbeidsvoorwaardennota zijn de uitgangspunten en inzet van gemeentelijke werkgevers opgenomen.

Deze ledenraadpleging betreft alleen de raadpleging van gemeenten. Cedris organiseert een eigen ledenraadpleging onder haar leden, sociale werk – en of ontwikkelbedrijven.

Gemeenten kunnen tot donderdag 22 augustus 12.00 uur, via het digitaal stemformulier, ‘instemmen’ of ‘niet instemmen’. Het stemformulier biedt ook ruimte om een inhoudelijke reactie te geven of om de stem nader toe te lichten.

Het bestuur van de VNG stelt op vrijdag 13 september 2024 de definitieve arbeidsvoorwaardennota vast. De concept-arbeidsvoorwaardennota is als bijlage opgenomen bij deze brief.